Home

Samnorskpolitikken

Samnorsk - Wikipedi

Samnorsk - språket som aldri var

 1. gspolitikken. Politikerne tenke at det var mulig å styre språk
 2. Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer
 3. Språket i NRK. Språkdebattene på 1950 og 1960-tallet dreide seg ofte om hvilken språknorm medarbeidere i NRK skulle følge. I 1962 blei statsmeteorolog Sigurd Smebye fjernet fra sin stilling som værmelder i NRK fordi han insisterte på å lese værmeldingene på riksmål og ikke på bokmål
språkhistorie - Videoteket

Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie. Fra krigens slutt i 1945 og frem til omkring 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer. 3. I 1972 ble tvangslinjen i samnorskpolitikken forlatt, og Norsk språknemnd ble avløst av et organ med mandat som gjorde det mulig for Riksmålsforbundet å delta (Norsk språkråd). Gjennom våre representanter i rådet har vi oppnådd en betraktelig harmonisering av bokmålsrettskrivningen. Det har ført til et naturligere språk i lærebøkene og i offentlig tjeneste Foreldreaksjonen mot samnorsk fikk en voldsom oppslutning, og samnorskpolitikken ble en belastning for Arbeiderpartiet. Forfatterne ble splittet da spørsmålet om deltakelse i Norsk språknemnd kom opp, og riksmålsforfatterne dannet Forfatterforeningen av 1952 Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har på denne måten satt et endelig punktum for samnorskpolitikken. Uttalt mål. Et langt kapittel i norsk språkdebatt er avsluttet, mer enn 30 år etter. Den nye taktikken var imidlertid ikke å gjenoppta samnorskpolitikken, men å styrke nynorskpolitikken. Konklusjonen i oppgaven går blant annet utpå at denne omleggingen var en fortsettelse av folkemålspolitikken (derav oppgavens tittel), men et klart brudd med den mer praktiske siden av den gamle politikken, nemlig samnorskpolitikken

Debatten rundt samnorsk - Daria

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur (inntil 2013: Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur) ble opprettet i 1953, til vern om det norske riksmål og dets litteratur og til fremme av et fritt og allsidig åndsliv i Norge. Initiativet ble tatt av en rekke markante personer i norsk åndsliv: A.H. Winsnes, Trygve Braatøy, Harry Fett, [ Men den nye rettskrivinga møtte motstand både i delar av målrørsla og frå riksmålshald, og etter krigen vart samnorskpolitikken gradvis lagd til side. NRK Skole, lydfil: «Halvdan Koht om krigsfrykt 1939», sendt 25.8.1939

Dette reverserte hele samnorskpolitikken, forteller Torp. Rettskrivingsreforma innførte et skille mellom hovedformer, som ble påbudt i lærebøker, og sideformer som var tillatt for elever. Mange av de radikale formene fra 1917 var nå hovedformer i begge målene Det er eit godt høve til å gjera ein slik analyse no. Med reformene i 2005 for bokmål og i 2012 for nynorsk er vi nemleg tilbake til ein situasjon der dei to målformene blir normerte kvar for seg og utan omsyn til kvarandre - slik det var for landsmål (nynorsk) i 1901 og for riksmål (bokmål) i 1907, før samnorskpolitikken

Samnorsk! - Norsk for innvandrer

Panorama er et læreverk i norsk for studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen. Panorama består av tre bøker, én for hvert årstrinn Forfattar og omsetjar. Foreldre: Rektor Severin Eskeland (1880-1964) og Olga Dorothea Olsen (1886-1975). Gift 1) 1953 med Ingebjørg Olaug Drivenes (26.1.1933-), dotter av Olav Drivenes (1902-75) og Anna Digranes (1907-63), ekteskapet oppløyst 1965; 2) 1967 med konsulent Aase Lill Skare (13.4.1932-), dotter av instrumentmakar Petter Skare (1905-99) og Klara Mundheim (1899-1995) I 2002 ble det vedtatt av Stortinget at man skulle oppheve en tilnærmingsparagraf (1971: slutt på den aktive tilnærmingslinjen, selv om det fantes en paragraf om at dette rådet skulle arbeide for en sammensmelting av de to skriftspråkene til et felles skriftspråk). Dermed var dette det formelle og endelige punktum for samnorskpolitikken

I hundre for riksmålet i 25 år

-Samnorsk styrker språket - NRK Kultur og underholdnin

 1. Foreldreaksjonen mot samnorsk, 1953 Kjelder Slutt på språkstriden - slutt på samnorskpolitikken Målformene skulle dyrkast kvar for seg (2002) Færre valfrie former i bokmål og nynorsk Illustrasjon: Øivind Hovland Motstand mot samnorsk! 1938-reformen MOT SAMNORSK Obligatorisk
 2. Nå er samnorskpolitikken forlengst oppgitt og Akademiets virksomhet justert i pakt med dette. Men fremdeles er det behov for å hevde og røkte en språknorm som bygger på tradisjon og faktisk bruk. Resultatet av flere generasjoner med statlig språkdirigering og stadige rettskrivningsendringer er ikke et samnorsk,.
 3. På grunn av sterk motstand i 1950-åra, gjekk Arbeidarpartiet meir og meir vekk frå samnorskpolitikken. Språkfredkomiteen blei oppretta i 1964, og dei hadde som oppgåve å fastsetje språkdebatten. Dei blei enige om at samnorskpolitikken ikkje skulle fortsetje, og at det skulle bli klarare skilnad mellom bokmål og nynorsk
 4. Når Røe Isaksen gjør et poeng av at det ikke lenger er samnorskpolitikken som gjelder, er dette gammelt nytt for Språkrådet, og det er vanskelig å se hvorfor det skal være et argument for.
 5. Norsk språkhistorie er full av eksempler på at skriftspråks-revideringer ikke har blitt akseptert av brukerne og endringer forkastet. Det kanskje tydeligste eksemplet er den såkalte samnorskpolitikken der målet var å forene bokmål og nynorsk til ett skriftspråk. Denne politikken møtte så mye motstand at den til slutt måtte skrinlegges
 6. Språkrådet ble opprettet da Arbeiderpartiet ikke lenger orket belastningen fra den radikale samnorskpolitikken, sier Vinje til Dagbladet.no. Blant initiativtakerne var skolepolitikeren Helge.

Det var likevel ikke før etter andre verdenskrig, og spesielt på 50-tallet, at kampen mot samnorskpolitikken startet for fullt. Da ble det blant annet sendt ut . propagandaskrift fra Landskomiteen for foreldreaksjonen mot samnorsken, og Arnulf Øverland skrev «Fri sprogutvikling» Forfatter, litteraturkritiker og litterær konsulent. Foreldre: Lærer Lars Anton Hoel (1849-1920) og Elise Dorthea Nilsen (1853-1927). Gift 1) 4.8.1927 med lege Caroline (Nic) Schweigaard Nicolaysen (1905-60; se Nic Waal), ekteskapet oppløst 1936; 2) 1936 med sekretær Ada Mohn Ivan (14.7.1905-2.12.1981), datter av driftsbestyrer Carl Ivan (1871-1936) og Helma Thams Mohn. Motstanden mot samnorskpolitikken mellom både bokmålsfolk og nynorskfolk kan ikkje forståast som anna enn eit uttrykk for det synet at dei to skriftspråka representerer to klart åtskilde språklege tradisjonar, med ulikt historisk opphav, og at den særnorske nemninga «målform» er villeiande. Eit sveip til Skottlan Etter at samnorskpolitikken ble oppgitt, har reformer i nyere tid innen både bokmål (1981 og 2005) og riksmål (1986) gradvis brakt målformene nærmere hverandre, og etter den store bokmålsreformen i 2005 var det bare få forskjeller mellom riksmål og såkalt moderat bokmål

Norsk språkhistorie (20

Samnorskpolitikken iverksettes: 1917-1959 Litt.: Almenningen mfl. kap 9-10, Omdal og Vikør kap. 2-3 06.03.2008: EP Rom 4 SB Samnorskpolitikken avvikles: 1964-2005 Litt.: Almenningen mfl. kap 10-11, Omdal og Vikør kap. 2-3, Guttu 13.03.2008: EP Rom 4 SB. Dermed var samnorskpolitikken offisielt avviklet. 2000-tallet og frem til i dag. I 2005 ble Norsk språkråd nedlagt, og erstattet med Språkrådet. Språkrådet har vi i Norge fortsatt den dag i dag, og deres hovedoppgave er i dag å sikre norsk språk, både bokmål og nynorsk Per i dag er samnorskpolitikken stort sett oppgitt og situasjonen fastlåst, og nynorsken har tapt mye grunn. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Fastlåst er 8 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp fastlåst i ordboka Samnorskpolitikken styrkes Arbeiderpartiet kommer i regjeringsmakt. Partiet fører en aktiv samnorskpolitikk. 1938. Reformen 1938 Samlingstanken når ett klimaks. Mange av de valgfrie formene fra 1917 blir nå obligatoriske. Dette fører til a.

I 195o åra oppstod det kamp mot samnorskpolitikken, kor nemninga samnorsk her er brukt om det radikale 1938-bokmålet. Dette blir seinare sett på som eit høgdepunkt i den norske språkstrida, og det som først sette i gong dette var språket i skulebøkene. Denne aksjonen blei og kalla foreldreaksjonen Samnorskpolitikken hadde fått alvorlege skott for baugen. Regjeringa (DNA) oppnemnde Vogt-komiteen som skulle hjelpa til med å skapa språkfred i landet. Komiteen foreslo å avløysa Norsk språknemnd (1952) med eit nytt organ utan noko mandat om å fremja tilnærming mellom dei to skriftmåla på norsk folkemåls grunn − Som kjent er formene med monoftong i hovudsak tilnærmingsformer med opphav i samnorskpolitikken. Nynorsken har i det store og heile diftong der norrønt og mange av målføra har det, og det verkar såleis rart å ha monoftong i eit ørlite utval ord medan det er diftong i resten, meiner Fridtun Hoel var medstifter av Forfatterforeningen av 1952 i protest mot samnorskpolitikken, og han var formann for Riksmålsforbundet 1956-1959. Bosteder. Ved folketellingen for 1900 er Sigurd Hoel oppført sammen med foreldrene og sju søsken på Sagstuen skole i Nord-Odal

Oppslutningen om samnorskpolitikken var i løpet av 1950-årene sterkt svekket (se foreldreaksjonen mot samnorsk), og lærebøkene fikk stort sett moderate former. Språkstriden roet seg noe i 1960-årene, særlig etter at Stortinget i 1964 opprettet «Vogt-komiteen» for å gjennomgå hele språksituasjonen på fritt grunnlag '''Foreldreaksjonen mot samnorsk''' ble organisert av Riksmålsforbundet i 1951 for å motarbeide myndighetenes samnorskpolitikk. Den utgav bl.a. avisen Frisprog, som kom ut to ganger i måneden, med Margrethe Aamot Øverland og Sofie Helene Wigert som redaktører, og samlet inn nesten en halv million underskrifter mot samnorsk

Arbeiderpartier hadde støtte fra Venstre i denne saken. 1938-reformen samnorskpolitikken fra 1917 videreført. Argumentene for et samnorsk skriftspråk lå hovedsaklig i det praktiske. Et samlet skriftspråk ville gjøre ting lettere for det norske folket og utlendinger Samnorskpolitikken var en linje i norsk politikk som gjorde seg gjeldende fra 1917, der målet var at nynorsk og bokmål skulle smelte sammen i én målform. Denne politikken gikk man bort fra i 1972. Nikab & kviss. Wetås har studert nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Oslo (UiO) Ho tek upp dei viktiguste argumenti mot samnorskpolitikken andsynes nynorsken og kjem inn på meir grunnleggjande spursmål um kvifor driva målreising. Olav Torheim. Artikkelen stod på prent i Målmannen nr 1 2006. Klikk her for å få tilsendt eit gratis prøveeksemplar av bladet Det var altså ikke vanskelig å finne saklige innvendinger mot den måten samnorskpolitikken ble praktisert på, men riksmålsbevegelsen, som raskt greip initiativet i motstanden, spilte vel så effektivt på irrasjonelle følelser og fordommer mot «vulgærsproget»

Stiftet i 1907 etter initiativ fra Bjørnstjerne Bjørnson i opposisjon til landsmål (nynorsk), samnorskpolitikken og senere obligatorisk sidemålsopplæring. Riksmålsforbundets første mediepris, Lytterprisen, ble delt ut i 1960. Gullpennen ble delt ut første gang i 1985, og gikk da til journalist og forfatter Arne Hestenes Det var ein reaksjon på samnorskpolitikken, som sambandet meiner har ført nynorsken stadig nærare bokmålet. Grønneng meiner stoda for nynorsk ikkje har vorte særleg betre med den siste rettskrivingsreforma, som tredde i kraft i 2012

Samnorskpolitikken stoppar opp Eit særtrekk ved språkstriden etter den andre verdskrigen var at frontlinjene ikkje lenger først og fremst gjekk mellom bokmålsleiren og nynorskleiren Boka inneheld fjorten artiklar med emne frå nyare norsk språkhistorie. Artiklane, som er skrivne mellom 1974 og 1991, tar for seg sentrale problem og område i språkhistoria etter 1814: Ivar Aasen og Knud Knudsen, jamstillingsvedtaket i 1885, dialektbruk i skolen etter 1878, nynorsk normaltalemål, rørsla Østlandsk reisning, Stortinget og språkplanlegginga, samnorskpolitikken. I første halvdel av forrige århundre rådet samnorskpolitikken. Etter sterk folkelig motstand, og Vogt-komiteens innstilling i 1966, slo man revers. Ved bokmålsrettskrivningene i hhv. 1981 og 2005 ble de fleste former som ble forbudt i 1917 og 1938 gjeninnført

Norsk skolevesen, samnorskpolitikken, de oversatte, sensurerte klassikerutgaver for skolebruk () har til sammen klart å ødelegge en hel generasjons sprogfølelelse og stilsans.» Bjørneboe skreiv konservativt riksmål heile livet I 1972 ble tvangslinjen i samnorskpolitikken forlatt, og Norsk språknemnd ble avløst av et organ med mandat som gjorde det mulig for Riksmålsforbundet å delta (Norsk språkråd). Gjennom våre representanter i rådet har vi oppnådd en betraktelig harmonisering av bokmålsrettskrivningen E. H. Jahr: Arbeiderpartiet og samnorskpolitikken. I Innhogg i nyare norsk språkhistorie. (11 s.) Lars S. Vikør: LSS framfor nittiåra. Språklig samling 3-4, 1991. (15 s.) Publisert 22. okt. 2007 17:38 - Sist endret 6. des. 2007 13:42. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; UiO > Universitetet i Oslo >

MeningerEn uavhengig vitenskapelig undersøkelse viser at radikale bokmålsformer sjelden blir brukt skriftlig, til tross for årtier med språkpolitiske tvangsforsøk.. De aller fleste nordmenn velger i dag det tradisjonelle standardspråket når de skriver, og de feller dermed en knusende dom over den såkalte samnorskpolitikken Språk. I Klassekampen 19. april går Gunnar Skirbekk igjen til angrep på Bokmålsforbundet og undertegnede.. I sitt innlegg gjør Skirbekk et stort nummer av at Foreldreaksjonen mot samnorsk, med sine vel 400.000 innsamlede underskrifter, ikke var den største, men «bare» den tredje største underskriftskampanjen i norsk historie Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast

Sammendrag norsk språkhistorie 1. Sammendrag norsk språkdebatt og språkplanlegging i Norge og NordenSpråk og samfunn i Norge på 1800-tallet1814 1830-åra 1840-åra 1850-åra 1860-åra 1870-åra 1880-åra 1890-åraSlutt på Wergeland, Innsamling 1853: Aasen 1862: 1878: 1887: 1892:dansketida: Welhaven og av eventyr og lanserer «Lydrett» Skoleundervi «Dannet Nordahlunion med P. A. Munch. Grei ut om samnorskpolitikken (også kalt tilnærmingspolitikken) på 1900-tallet, der du kommer inn på bakgrunnen for politikken og hvordan resultatene av denne politikken artet seg. Vedlagt oppgaven finner du en oversikt fra to rettskrivingsreformer, dette vedlagt som et muli Frå 1950-åra vart det stor motstand mot samnorskpolitikken. Denne motstanden kjem først og fremst frå riksmålssida på Østlandet, men også frå nynorsksiden. I 1964 ble Vogt-komiteen oppretta og på grunnlag av innstillinga frå komiteen i 1966 blei planen om ein felles norsk målform i praksis forlagt Foreldreaksjonen var eit av dei mest effektive tiltaka riksmålsforbundet organiserte i kampen mot språkleg tilnærming mellom bokmål og nynorsk, og kan ha vore ein medverkande årsak til at myndigheitene etter kvart gav opp samnorskpolitikken. I tida 1953 til 1985 gav Foreldreaksjonen ut avisa Frisprog, som kom ut to gonger i månaden

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1900 til 1960 - NDL

Samnorskpolitikken gjekk ut på å prøva å få dei to norske skriftspråka nærmare kvarandre, og etter kvart smelta dei saman til ein. Dei to reformene vart svært kompiserte. Nokon ordformar skulle vera lov, andre forbodne, nokon valfrie, andre baklengs og nokon framlengs med s'en feil ve Stor valfridom pga. samnorskpolitikken. Kritikk pga. for stor valfridom reform i 2012. 2012-reforma: bruksprinsippet ligg til grunn. i-målet forsvinn. Mindre valfridom. Alle former er likestilte . Nynorsk som bruksspråk. Vanskelegare å bruke det minst brukte språket - kjent også frå andre land med to språk 12 år senere kom protestene mot samnorskpolitikken. Det som sparket protestene igang var at samnorsken kom i skolebøkene, noe som fikk det til å koke for foreldre rundt om i landet. Det ble da samlet inn rundt 300 000 underskrifter mot samnorskpolitikken Det var likevel ikke før etter andre verdenskrig, og spesielt på 50-tallet, at kampen mot samnorskpolitikken startet for fullt. Da ble det blant annet sendt ut propagandaskrift fra Landskomiteen for foreldreaksjonen mot samnorsken, og Arnulf Øverland skrev «Fri sprogutvikling». Det hele endte med at samnorsken ble tonet ned Denne emneportalen gjev yversyn på alle stykkje og emne som vert knytte til den høgnorske målreisingi. Høgnorsk er namnet på nynorsk i sitt beste lag, det varsamt tillempa Aasen-målet. Landsmålet og nynorsken var for høgnorsk å rekna til dess at den statlege samnorskpolitikken tok til med målbrigdet i 1938

Det blir viktig for Arbeiderpartiet å få ro rundt språkspørsmålet og kommer frem til at samnorskpolitikken ikke funker. I 1966 slutter dermed regjeringen å prøve på samnorsk. Språknemda blir også lagt ned, og Norsk Språkråd blir opprettet for å jobbe aktivt for bokmål og nynorsk Den norske språkkampen er kjent som Språk-kampene på norsk, og er en bevegelse forankret i både norsk nasjonalisme og de 400 årene med dansk styre i Norge ( se Danmark-Norge).Den Koinéspråk (blandet språk) kjent som dansk-norske ( Dansk-Norsk) som utvikles i norske byer var et resultat av dansk erstatte norsk som språk for de øvre klasser i landet (Dansk ble brukt i domstolene og ved. Hvorfor kan vi si at samnorskpolitikken døde i 2002? Fordi Stortinget vedtok å oppheve denne tilnærmingsparagrafen. 3. Hvordan er situasjonen med hovedformer og sideformer i bokmål og nynorsk i dag? Bokmål har i dag har ingen skille mellom hovedformer og sideformer, mens nynorsk har en smal hovedform og bred sideform. 4 Samnorskpolitikken, som Titlestad òg viser til, høyrer til i ein seinare fase. Norsk røyndom. Sidemålsstilen er ein del av målstoda i Noreg. Fordomane imot nynorsk botnar ofte i skort på kunnskap og mistru til norsk mål og kultur i det heile

Norge i etterkrigstiden - Store norske leksiko

1.Forklare hva samnorskpolitikken gikk ut på. 2.Forklare forskjellen på 1917- og 1938-reformen 3.Fortelle om motstanden mot samnorskpolitikken på 1950-tallet Samnorskprosjektet •Samnorsk var: -ideen om at de to skriftspråkene våre skulle samles til et Kampen om det norske skriftspråket I 1900 var dansk fremdeles det dominerende skriftspråket i Norge, nesten 90 år etter unionsoppløsningen med Danmark! Men utover 1900 tallet ser vi språket var i store endringer. Mange ville finne det norske språket. Men hva var egentlig typisk norsk? Språkdebatten rundt hva som skulle være det norske språket prege Aslaug Vaa meldte seg ut av Den norske Forfatterforening og gjekk inn i Forfatterforeningen av 1952 i protest mot samnorskpolitikken. Ho var ein av dei få nynorskforfattarane som gjorde dette; dei fleste andre medlemmane var riksmålbrukarar. Ho fekk kunstnarløn frå 1955 På Stortinget var han spesielt opptatt av språksaken, og han var sentral da den gamle samnorskpolitikken ble skrinlagt i Stortinget i 1970. Karstensen var også kjent for en annen vanskelig sak: Han ledet protokollkomiteen som fikk i oppdrag å undersøke om det skulle reises riksrettssak mot representantene Furre og Gustavsen for å ha brutt taushetsplikten overfor Stortinget Samnorsk er namnet på det tenkte norske skriftspråket som skulle vere ein blanding av bokmål og nynorsk. Det blei utvikla fleire rettskrivingsreformer i Noreg i løpet av 1900-talet der målet var at bokmål og nynorsk gradvis skulle bli til samnorsk. 1917-reforma var den fyrste reforma der begge dei to skriftspråka blei endra samstundes

Langslet var også en av de viktigste bidragsyterne til å fjerne samnorskpolitikken i Norge. Etter at Langslet gikk ut av Stortinget, var han først kulturdirektør i Oslo og deretter mangeårig kulturskribent i Aftenposten. I 1997 ble han statsstipendiat Frisprog — mer enn ord: Artikler, innfall og utfall fra Frisprog 1953—1981. Riksmålsforbundet, Oslo 2003, stor 8vo, orig. bind med omslag, 270 s. «Frisprog ble grunnlagt for 50 år siden som Foreldreaksjonens avis. Det var den formidable motstanden mot samnorskpolitikken som den gangen, i 1953, ga Sofie Helene Wigert pågangsmot til å starte et slikt [ Ivar Aasen-sambandet er en norsk organisation som arbejder for udbredelsen af skriftsproget høgnorsk, dvs. traditionelt nynorsk.Organisationen blev dannet i 1965 som en reaktion mod samnorskpolitikken, som indebar at mange bokmålsformer blev taget ind i nynorsk.Grundlæggerne mente, at Noregs Mållag havde resigneret og godtaget samnorskpolitikken 2. Det sies at samnorskpolitikken døde i 2002 fordi Stortinget vedtok å oppheve paragrafen om Norsk språkråds arbeid for et felles skriftspråk. 3. I 2005 ble skillet mellom hovedformer og sideformer tatt bort i bokmål. Det finnes derfor nå bare hovedformer. I nynorsk er det fremdeles skille mellom hovedformer og sideformer Det har lenge vore stor internasjonal interesse for norsk språkplanlegging og språkstrid etter 1814. Heilt frå Harvard-professoren Einar Haugen studerte språkstriden i Noreg, og utvikla forskingsfeltet språkplanlegging på 1960-talet, har nyare norsk språkpolitikk og språkutvikling hatt ein sentral posisjon i den internasjonale teoridiskusjonen innan språkplanlegging. Denne boka.

Historikk - Riksmålsforbunde

Jeg vil likevel tro at utdypning er vesentlig vanligere enn utdyping som substantiv, og jeg ville definitivt brukt utdypning selv. Utdyping som substantiv er en litt radikal form, kanskje noe som henger igjen etter samnorskpolitikken da bokmål og nynorsk skulle nærme seg hverandre. Men feil er det altså ikke I tillegg ble samnorskpolitikken erklært død. Det var et råd på denne tiden som skulle arbeide for et felles skriftspråk. 2. I 2002 vedtok Stortinget å oppheve denne tilnærmingsparagrafen, og dette var det formelle og endelige punktum for samnorskpolitikken. 3 Samnorskpolitikken blev efterhånden anset som fejlslået, og som følge af etableringen af Vogt-komitéen (sprogfredskomitéen) har bokmål og riksmål gradvis nærmet sig hinanden, særlig gennem reformer af bokmål i 1981 og 2005, og en mindre reform af riksmål i 1986 Jaja, nynorsken har vore bokmåla (hurra, eit dårleg ordspel!) gjennom samnorskpolitikken i førre hundreåret i temmeleg mykje større grad enn motsett, så det er godt å sjå at det i det minste har gått litt båe vegane

Drømmen om et samnorsk talespråk - Daria

Det var fullt hus med over 100 tilhørere på Litteraturhuset i Oslo da Det Norske Akademi for Språk og Litteratur i går mintes i takknemlighet sin tidligere preses Lars Roar Langslet. Hans store.. Ho meiner vi bør slutte å bruke denne termen, fordi, som ho hevdar, han er ein arv m.a. frå samnorskpolitikken. Skjold meiner at bokmål og nynorsk er to skilde språk, og dei bør omtalast som det. Ho skriv at bokmål og dansk er meir like kvarandre enn bokmål og nynorsk, og da må bokmål og nynorsk vera to språk

Endelig farvel til samnorsken - NRK Kultur og underholdnin

Bestefar var forøvrig en varm tilhenger av samnorskpolitikken, så det falt ham ekstra tungt for brystet å høre meg si syvogtredve når selveste Stortinget hadde vedtatt at tretti-sju var obligatorisk. Denne såkalte nye tellemåten var så fremmed for en seks år gammel frognergutt at bestefar ble sint No som Stortinget hev avskipa samnorskpolitikken, lyt det presiserast at denne bokavlen skal lesast i original klassisk rettskriving. Kunnskap um klassisk nynorsk er ei umisseleg hjelp til kunnskap um målføri og norrønt, og heilt sentralt i kunnskap um målsoga. Artiklane, som er skrivne mellom 1974 og 1991, tar for seg sentrale problem og område i språkhistoria etter 1814: Ivar Aasen og Knud Knudsen, jamstillingsvedtaket i 1885, dialektbruk i skolen etter 1878, nynorsk normaltalemål, rørsla Østlandsk reisning, Stortinget og språkplanlegginga, samnorskpolitikken, Arbeidarpartiet og språkstriden. 1959 og 1981 Mot skrinlegging av samnorskpolitikken. go. Skjønnlitterær Forfatter Synonym. go. Albert Åberg finner andre ord. go. Tyske synonymer. go. 1959 og 1981 Mot skrinlegging av samnorskpolitikken. En organisasjon stiftet i 1951 som gikk sterkt imot det de oppfattet som samnorskpolitikken til myndighetene og Norsk språknemd. I 1953 tok Foreldreaksjonen initiativet til en aksjon der foreldre rettet samnorske lærebokformer i skolebøkene til barna. Norsk språknemnd 1952 - 1972: Forløperen for Norsk språkråd. OPPGAVE

På norsk folkemåls grunn : Arbeiderpartiets språkpolitikk

Det var den formidable motstanden mot samnorskpolitikken som den gangen, i 1953, ga Sofie Helene Wigert pågangsmot til å starte et slikt kamporgan. Det vokste hurtig til et opplag på over 20 000, og samlet gjennom tre tiår et slagkraftig og mangfoldig miljø av skribenter vedtaket i Stortinget om å avskipa samnorskpolitikken. Det er oppgåva åt de-partementi å handla i tråd med dette vedtaket. Med utkastet til nye reglar skriv Kulturdepartementet frå seg andsvaret for det nedervde norske målet. Me vil difor råda departementet til å leggja denne saki på is. Istaden bør ein opp Etter at samnorskpolitikken hadde vist seg mislykket ble Vogt-komitéen («språkfredskomiteen») nedsatt, noe som resulterte i en reform av offisielt bokmål i 1981 i konservativ retning. I 2005 fulgte enda en reform som nærmest eliminerte forskjellene mellom riksmålsnormalen og (moderat) bokmål. Språkkode - ISO 631- 1 - no

SpråhistorieSamfunnskunnskap - online presentation

språkhistorie - Videoteke

tillatt) på bokmål. Å åpne for bruken av han som avhengighetsform var i sin tid en del av samnorskpolitikken, som jo er forlatt. Nå blir det for tiden i Språkrådet arbeidet med (diskutert, heter det) å fjerne muligheten for å bruke han for ha Teknokratiske argument (praktisk/økonomisk) for samnorskpolitikken - Share Foreldreaksjonen mot samnorsk 1951 Share Rette lærebøker . Bokbål . Share Share Språkfredskomiteen 1964-1966 Vogt-komiteen . Skulle løyse problema i norsk språkpolitikk . Kom. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang 2. I 2002 kan vi si at samnorskpolitikkel døde fordi Stortinget vedtok å oppheve denne tilnærmingsparagrafen som handlet om å sammensveise de to skriftlige språkene våre. Dette var det formelle punktum for samnorskpolitikken. 3. Skillet mellom hovedformer og sideformer ble tatt bort i bokmål i 2005, så nå har vi kun hovedform her Vi har fått nye importerte ord på grunn av mer fremmed påvirkning. Skriftspråksnormene er blitt litt slappere og samnorskpolitikken er erklært død. 2, Vi kan si at samnorskpolitikken døde i 2002 fordi da vedtok stortinget dent endelige og formelle punktum for samnorskpolitikken. Men reelt sett var samnorsken død i 1980-årene

Språkhistorie timeline | Timetoast timelines
 • Mahayana frelse.
 • Price coachella 2018.
 • Nobelkonserten 2014.
 • Liquid sunday 2018 abendkasse.
 • Hva betyr skjøre.
 • Studierendenwerk fh koblenz.
 • Lage bok med barn.
 • Dating app 2017.
 • Color wheel with names.
 • Brunnen bohren rheine.
 • Det er oss to trygve skaug.
 • Rammeløfter mc.
 • Veranstaltungen cuxhaven 2017.
 • Trøndelag arbeiderparti.
 • Hund spania.
 • Samojed valp 2018.
 • Seniorakademiet askim.
 • Toyota rav4 farger.
 • Restaurant halle marktplatz.
 • Kosten partnervermittlung ukraine.
 • Md parken landau.
 • Lese av vannmåler arendal.
 • Høyreekstreme partier.
 • Step up 2006 full movie.
 • Norway viral 50.
 • El pais cali telefono.
 • Skam isak og even.
 • Definisjon overfladisk.
 • Hotel niedersächsischer hof goslar.
 • Anthony kiedis net worth.
 • Elkjøp butikker.
 • Kul på høyre ribbein.
 • Kia sportage hybrid.
 • Et dukkehjem sjanger.
 • Macht dating.
 • Hønsehauk hann.
 • Cadillac cts v 2016 technische daten.
 • Dnt 150 år sognsvann.
 • Yes vi leker.
 • Blødninger uten livmor.
 • Svært godt synonym.