Home

Veglovens 57

Lovens tittel endret ved lov 25 nov 2011 nr. 45 (korttittel tilføyd). - Jf. lover 19 juni 1959 nr. 2, 3 feb 1961, 21 juni 1963 nr. 23, 10 juni 1977 nr. 82. - Jf § 57. Skilting § 58. Felles adresseringsområde § 59. Lokale forskrifter om adresser og skilting . Kapittel 13. Føring av opplysninger om bygninger og forskjellige opplysninger knyttet til grunnen m.m. (§§ 60 - 62b) § 60. Føring av bygningsopplysninger § 61. Føring av opplysninger om forurenset grunn § 62

Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riksvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrenser for din eiendom § 54. Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand

Etter veglovens § 57 er det gitt enkelte innskrenkende bestemmelser om almenhetens bruk av vegområdet, bl.a. er det forbudt uten tillatelse fra vegmyndighetene å legge eller plassere ting på annet sted enn der det er laget særskilt offentlig opplagsplass til slikt bruk.Tilsvarende bestemmelser finnes ofte også i politivedtekter Etter veglovens § 57 er det gitt enkelte innskrenkende bestemmelser om almenhetens bruk av vegområdet, bl.a. er det forbudt uten tillatelse fra vegmyndighetene å legge eller plassere ting på annet sted enn der det er laget særskilt offentlig opplagsplass til slikt bruk. Tilsvarende bestemmelser finnes ofte også i politivedtekter Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad REGJERINGSADVOKATEN Side 4 av 11 Vilkårene for ekspropriasjon 2012.docm skadevirkninger som påberopes i den foreliggende sak, - de andre grunneieres reduserte mulighet for hyttebebyggelse I tillegg er det i medhold av veglovens § 57 forbudt å sette opp reklame på vegens eiendomsområde uten tillatelse fra vegmyndigheten. Det er viktig å huske at når kommunen behandler saker om ulovlig reklame utenfor offentlig veggrunn, må kommunen følge forvaltningslovens saksbehandlings-bestemmelser om blant annet utredning, forhåndsvarsel, og vedtak med begrunnelse og opplysning om.

Vegloven - regjeringen

 1. Arbeid i henhold til veglovens §32 og §57 Unntaksvis kan saksbehandler, etter en konkret vurdering, sende planer rett til godkjenning, det vil si uten at arbeidet behøves å koordineres med andre ledningseiere. Saksbehandlingen av plangodkjenning i forbindelse med gravetillatelse er ikke gebyrbelagt
 2. Veglovens § 55 Når det ikkje er grunn for anna, har einkvar i veglaget ei røyst. Dersom nokon i veglaget blir tillagt større plikt enn andre, skal røysteretten aukast tilsvarande. Med dette er det inneforstått med at det vanlige er at man har like stort ansvar i veien dersom ikke noe særskilt skulle tilsi noe annet
 3. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad

Hus-/ gårdeiers ansvar for å legge til rette for vedlikehold og trafikk Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel, jfr. veglovens § 43. Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, jfr. veglovens§ 57. Hus-/ gårdeier skal flytte/ fjerne kjøretøy inkl. Ved arbeid på eller nær offentlig vei er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57 og 58 og forurensningsloven §§ 28 og 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad

I tillegg er det i medhald av veglovens § 57 forbode å sette opp reklame på vegen sitt eigedomsområde utan tillating frå vegmynde. Forbodet gjeld mellom anna følgjande stader: Vegbane, vegskråningar, grøfter, fortau, gang-/sykkelvegar, rabattar, rasteplassar, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjonar Veglovens § 57 innskrenker allmennhetens bruk av vegområdet. Det er forbudt uten tillatelse fra vegmyndigheten å legge eller plassere ting på annet sted enn der det er laget særskilt offentlig opplagsplass til slikt bruk. Tilsvarende bestemmelser finnes også ofte i politivedtekter

Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og Forurensningslovens § 28, 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg Veglovens §§ 57 - 59 sier i korte trekk at det er forbudt å skade eller forsøple offentlig veg, og at skade eller forsøpling kan rettes opp på den ansvarliges regning. Forurensningsforskriften . Forurensningsforskriften (§ 7-3). Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad Veglovens §32 og § 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg, Veglovens §32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om vegar (veglova

Det er i henhold til Veglovens § 57 ulovlig å grave i veg uten tillatelse fra vegmyndigheten. Om det oppdages at det er gravet på eller ved kommunal vei uten at det er omsøkt, må det tas kontakt med den ansvarlige. Kommunen kan kreve at gravearbeidet stanses inntil søknaden er sendt inn til kommunen og godkjent (Veglovens §§ 57-58). HUSK: Siktsonene er like viktige om vinteren. I Veglovens §31 står det at vegmyndigheten kan kreve at trær, busker og andre plantevekster innenfor offentlig vegområde blir fjernet/ beskåret på en slik måte at det ikke hindrer ferdsel på vegen eller annet vegvedlikehold. Krav til frisiktsoner er regulert i Vegloven Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i veglovens § 57,2.ledd av kommunen som vegholder. KRAV: Alt arbeid på eller ved offentlig veg er underlagt Håndbok 051 Arbeidsvarsling, fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriftens § 35 og fastsetter tekniske bestemmelser og retningslinjer for arbeidsvarsling på offentlig veg Veglovens §32 og §57 gir vegholder rett til å stille vilkår for graving, legging av ledninger og kabler og lignende i offentlige veger og trafikkarealer og innenfor veggrunn. Veglovens § 1 definerer veg- og gategrunn slik: Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som holdes vedlike a

Veglovens § 57 kan ingen utføre graving i offentlig kommunal veg uten tillatelse fra vegmyndighet. Lunner Kommune 2012-12-11 Eiendom og infrastruktur . 8. Søknad om ansvarsrett skjema 5181. 1. Graving i kommunale veier og eiendommer. Graving i kommunale veier medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende 9.2 Strømforsyning 57 9.3 Belysning 57 9.3.1 Generelt 57 9.3.2 Belysningens kvalitet 57 9.3.3 Belysning av tunnelveggene 58 9.3.5 Sikkerhetsbelysning 58 9.4 Ventilasjon Vegnormalene skal i henhold til forskriften etter veglovens § 13 gjelde for all planlegging og bygging av veger og gater på det offentlige vegnettet Dispensasjon gir deg rett til å gjøre noe selv om det er i strid med krav i plan- og bygningsloven, forskrift til loven eller arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan) og vedtekter (parkerings- og skiltvedtekter).Enkelt sagt: dispensasjon er en tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt Bestemmelser om dette fremgår av veglovens §§ 57, 58, 59 og 61. Den ansvarlige for steinene kan for øvrig også pådra seg erstatningsansvar for eventuell skade som steinene forårsaker på vegen, trafikanter eller kjøretøy, herunder maskiner og utstyr som benyttes ved drift og vedlikehold av vegen

bøker - Vegloven : med kommentarer - Nasjonalbiblioteke

For øvrig gjelder bestemmelsene i veglovens § 57, første til tredje ledd, og § 58, første ledd. I spesielle tilfelle kan vegmyndigheten fravike disse forskrifter hvis trafikkmes­sige eller vegtekniske hensyn ikke avgjort taler imot det. Overtredelse av disse forskrifter er straffbar, jfr. veglovens § 61 Søker herved om tillatelse etter veglovens § 32 og § 57 og forskrift om ledninger i offentlig veg (ledningsforskriften) § 4, til å etablere: Type ledning: Type arbeid: Teknisk innretning: under/langs/til vei (veinavn): meter fra/til: ved/fra eiendom gnr/ bnr.: til gnr/ bnr.: Godkjent fremføringstrase`? (angi ref./arkiv/dato) forskrifter etter veglovens § 13. I tillegg presiseres det i denne vegnormalen i henhold til Veglovens § 57 Vegoverbygning i tunnel 165 . 58 Veg med grusdekke 167 . 59 Forsterkning av veg 169 . Referanser i kapittel 5 177 . 6 Håndbok N200 Vegbygging (juli 2018

4. GRUNNLAG Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i veglovens § 57, 2. ledd av kommunen som vegholder. 8. LEIE Ved bruk av offentlig veg- og gategrunn til arbeid og utplassering som omfattes av disse retningslinjene, vil det avkreves gategrunnsleie i henhold til vedtatte regler og satser for gategrunnsleie i Trondheim kommune. 9 Veglovens §32 og §57 gir vegholder rett til å stille vilkår for graving, legging av kabler mm i offentlige veier og trafikkareal og innenfor veigrunn. Skiltforskriften stiller krav til bl.a. offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger; Graveinstruk Veglovens § 32 og § 57 gir vegholder rett til å stille vilkår for graving, legging av ledninger og kabler mv i offentlige veger og trafikkarealer og innenfor veggrunn. gjeldende politianmeldt Graving legging veggrunn Det fastslås at ingen må legge lednings- eller kabelanlegg eller grave i offentlig uten tillatelse av vedkommende vegmyndighet

( Veglovens § 57.punkt 2. ledd, Politivedtekter for Loppa kommune § 3-1) Loppa kommune. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tlf 78 45 30 00 Faks 78 45 30 11 postmottak@loppa.kommune.no Veglovens §32 og §57 fastslår at ingen må legge lednings- og kabelanlegg eller grave i offentlig vei- og gategrunn uten tillatelse av vedkommende veimyndighet. Dette gjelder også pressing av rør, boring under veien, eller føring av luftstrekk over eller langs veigrunn De om planlegger å grave opp mot kommunal eiendom, veg eller plass må følge fastsatte retningslinjer.Her kan søknadsskjema lastes ned. Skjemaet sendes Moskenes kommune, teknisk enhet. Generelle vilkår for legging av ledninger på veiområdetGenerelt: Kryssing gjennom eller graving langs vei er regulert i veglovens §§ 32 og 57.Vilkårene nevnt nedenfor godtas som bindende. Etter bestemmelser i Veglovens §32 og §57, Med hjemmel i Veglova §§ 32 og 57 gis det tillatelse. Ledningsforskriften av 8. oktober 2013 med senere endringer, legges til grunn for vedtaket og «Rutiner for graving og legging av ledninger» gjelder for arbeidet

Gravemelding skal sendes minimum 5 virkedager før du skal begynne å grave. Skjema gravemelding Nærøy kommune. I Nærøy kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til: Geomatikk: Fax: 800 80 146 Tlf: 09146 Epost: gravemelding.trondheim@geomatikk.no Nærøy kommune: Tlf: 74 38 26 00 Epost: postmottak@naroy.kommune.no Skal det graves over fylkesvei må Statens vegvesen kontaktes Søker herved om tillatelse etter veglovens § 32 og § 57 og forskrift om ledninger i offentlig veg (ledningsforskriften) § 4, til å etablere: Type ledning med teknisk innretninger: Fiber/ Tele/ Signal/ Coax Kum (2 Lokks TK), Ledning (Fiberkabel), Rør (2x40mm + 5x14mm Åsnes Kommunestyre har med hjemmel i veglovens § 32 og § 57 vedtatt disse retningslinjer, retningslinjer for graving i kommunale gater og veger, i møte den 24. november 2008. under sak 163/08. Reglene gjelder graving i kommunale vegområder og tilhørende side- og grøntarealer

Forskrifter om eigedomsinngrep etter veglova - Lovdat

 1. Etter bestemmelser i Veglovens §32 og §57, samt i Ledningsforskriften søkes det om tillatelse for, kryss av: ☐Kryssing av vei Legging langs vei ☐ Flytting av ledning ☐ Fjerning av ledning
 2. Det er i henhold til Veglovens § 57 ulovlig å grave i veg uten tillatelse fra vegmyndigheten. Om det oppdages at det er gravd på eller ved kommunal veg uten at det er omsøkt kan kommunen kreve at gravearbeidet stanses inntil søknaden er sendt inn til kommunen og godkjent. Fiks gata mi / Fiks vegen mi
 3. Etter Veglovens §§32 og 57 Etter bestemmelsene i Vegloven §§ 32og 57, søkes det om gravetillatelse for legging/ utskiftning/ reparasjon (stryk ut) Kryss av: VA - ledninger Telekabel Annet, angi El-kabel TV-kabel Veg.nr. Vegnavn: Kommune: Strekning: Utførende firma
 4. Veglovens §32 og §57 fastslår at ingen må legge lednings- eller kabelanlegg eller grave i offentlig vei- og gategrunn uten tillatelse av vedkommende veimyndighet. Dette gjelder også pressing av rør, boring under veien eller føring av luftstrekk over eller langs veigrunn
 5. Erstatningsoppgjør skjer i samsvar med skjønnsprosessloven §§ 53-57, eventuelt direkte med saksøkte. Tap som følge av at utbetaling av erstatning skjer etter at tiltredelse har funnet sted, fastsettes av skjønnsretten etter bestemmelsene i § 10, tredje punktum i lov av 6.april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedo

Veglovens §§ 57,58, og forurensingslovens §§ 28,37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad. Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 eller en nøyaktig skisse med nødvendige mål og nordpil • Veglovens §§ 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Veglovens § 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll

Dermed må tiltaket ha tillatelse etter Veglovens § 57. I denne saken ble det derfor stilt krav om at det måtte sendes inn søknad fra entreprenør som hadde TK 2, i tråd med kommunens graveinstruks, sier han. Graveinstruks krever TK2. I sin graveinstruks krever Drammen kommune minimum TK 2 for å få gravetillatelse Utdrag fra Veglovens § 1 I forskriftens § 3 nr. 5 er bestemt: Vegnormalene skal sikre en tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra samferdselspolitiske mål. Vegnormalene vil derfor måtte inneholde en del standardkrav. Vegnormalene skal likevel gi frihet til å velge løsning tilpasset forholdene på stedet Etter bestemmelsene i veglovens § 32, og «Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg» av 8. oktober 2013 med endringer gjeldende fra 1. januar 2018. Ledningseier Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Kontaktperson hos ledningseier Tlf. e-post . Entreprenø

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) - Lovdat

Ekspropriasjon gjennom veglovens § 53. Også veglovens § 53 gir muligheter for ekspropriasjon av veitilkomst, og kan være nyttig i de tilfeller der kommunen ikke ønsker å bistå med å treffe ekspropriasjonsvedtak. En slik sak går for jordskifteretten Veglovens §§ 32, 57 og Forskrift om ledninger i offentlig veg er hjemmelsgrunnlag for retningslinjene ved graving i kommunal veg. Det må søkes tillatelse fra vegholder for å kunne legge ledninger over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant SØKNAD 0M GRAVETILLATELSE 1 KOMMUNAL VEGGRUNN 1 MELHUS KOMIMUNE Etter bestemmelsene i Veglovens §§32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, søkes o

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften

Gravemelding. Dette skjemaet gjelder melding om graving. Etter bestemmelsene i Veglovens §32 og §57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig vei/areal, meldes det herved om graving i Sør-Varanger kommune.. Gravemeldingen er kun gyldig i 30 dager. Melderen er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser, og forplikter seg til å følge instrukser fra. veglovens §57. Huseier har selv ansvar for å rydde snø og strø i egen inn/utkjørsel etter brøyting ishøvling av offentlig vei jfr. veglovens § 43 Ikke skader offentlig vei eller fjerne innretninger som hører til veien i jfr. Vegloven § 57. Det må ikke lagres ting på veiområdet, jfr. vegloven § 29, §30 , og § 57 Veglovens § 57 kan ingen utføre graving i offentlig kommunal veg uten tillatelse fra vegmyndighet. Lunner Kommune 2018.02.13 Eiendom og infrastruktur . Side 2 av 18 1. Graving i kommunale veier og eiendommer. Graving i kommunale veier medfører ulemper for trafikanter, gående, syklende

Veglovens §§ 32 og 57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Veglovens § 32 med dens forarbeider hjemler også adgangen til å kreve gebyr, slik at kommunen ikke påføres unødige kostnader som følge av at det blir etablert ledninger i veg, herunder oppfølging og kontroll veglovens § 57; som forbyr all form for tilgrising av offentlig veg. Dette gjelder også for kjøretøy i fart, og tiltakshaver må følge opp dette i forbindelse med grustransporten». DMF sine kommentarer: DMF har tatt vegvesenets høringsinnspill til etterretning (Veglovens §§ 57-58). HUSK: Siktsonene er like viktige om vinteren. I Veglovens §31 står det at vegmyndigheten kan kreve at trær, busker og andre plantevekster innenfor offentlig vegområde blir fjernet/ beskåret på en slik måte at det ikke hindrer ferdsel på vegen eller annet veg vedlikehold Etter veglovens § 57 er det forbudt å grave eller ta bort masse uten tillatelse. Etter ledningsforskriftens (FOR-2013-10-08-1212) § 4 krever alle typer inngrep i tilknytning til ledningsanlegg, herunder også graving, tillatelse fra vegmyndigheten før ledningsarbeidet kan starte

Ved stevning av 8. oktober 1968 har Knut Eilert Julsen v/adv. Per Ditlef Faye, Kristiansund N., saksøkt Jarle Rognvik, Martin Korsnes og Arvid Korsnes, alle fra Kvenvær i Hitra, med slik påstand: «1. De innklagede kjennes uberettigede til å foreta vegarbeide på saksøkerens eiendom Faksvåg, gnr. 45, bnr. 9 og 11 i Hitra. 2. [ vises til Veglovens § 57, 58 og Forurensingslovens § 28,37. Dette innebærer bl.a. • Entreprenøren er ansvarlig for vedlikehold (bl.a. snøbrøyting) av veier som inngår i utbyggingen inntil kommunen har overtatt disse. Kommunen kan også pålegge utbygger vedlikehold av veier som blir berørt av utbyggingen/gravingen (f.eks. ved. Innretning som krever tillatelse etter vegloven § 57 skal være godkjent av rette vegmyndighet. Statens vegvesen er ansvarlig for tiltak på og langs riks- og fylkesvei. Sandnes kommune er ansvarlig for tiltak på og langs kommunale veier. Veglovens § 57 sie Veglovens §32 og §57 danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene ved graving i kommunal veg. Eiendomsretten danner hjemmelsgrunnlag for å håndheve retningslinjene i friområder og parker. 3.3 Graving i riksveger og fylkesvelger For graving i riksveger og fylkesveger må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen (unntat

Bygge langs vei Statens vegvese

 1. Vi viser også til veglovens § 57. 2 Det må søkes særskilt om arbeidsvarsling til Statens vegvesen i god tid før arbeidet starter. Plan og veg Salten Med hilsen Trude Mørk Overingeniør Kopi: Fauske kommune . Title: Microsoft Word - 800064.docx Author: arkivskan1 Created Date
 2. Vi viser også til veglovens § 57. Det må søkes særskilt om arbeidsvarsling til Statens vegvesen i god tid før arbeidet starter. Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland Med hilsen Hanne Alvsing seksjonsleder Trude Mørk Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer
 3. Vegforum for byer og tettsteder _____ Adresse: VBT Vegforum for byer og tettsteder c/o TURAOas Turid Åsen Olsgård E-post: post@turao.no Kjerrberg terrasse 5 - 501.
 4. Forskriften er vedtatt med hjemmel i veglovens § 29, 30, 32 og §57, skiltforskriftens §32, 33 og 34, vegtrafikkloven § 5 og 7, samt Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg , fastsatt av samferdselsdepartementet 1.1.2018
 5. i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37. NORDREISA KOMMUNE Teknisk avdeling Tlf: 77 77 07 00 Fax: 77 77 07 01 Dok. IID-KS-600 Rev.: 9 - 15.09.10 Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje.
 6. Søknadsskjemaet som du finner i høyremenyen er laget på grunnlag av Veglovens §§ 32 og 57 samt Håndbok 051- Arbeidsvarsling. Vegloven samt Håndbok 051 gjelder arbeid og varsling av arbeid på offentlig veg, langs vegen eller nærmere enn 3 meter til offentlig veg. Loven gjelder også for arbeider over og under vegen
 7. vegvesen om dette jf. veglovens § 32 med forskrifter. Dersom det skal gjøres inngrep på Statens vegvesens eiendomsområde må det også søkes særskilt jf. veglovens § 57. Det må søkes særskilt om arbeidsvarsling til Statens vegvesen i god tid før arbeidet starter. Plan og veg Salten Med hilsen Trude Mørk Overingeniø

Folldalsheia Veilag: Vegloven §54 og §5

I mange av de kommunale graveinstruksene vises det både til Veglovens §32 og §57 som hjemmelsgrunnlag for gravetillatelser. Kommunenes representanter i arbeidsgruppen, og flere av høringsuttalelsene som kom fra kommunene har argumentert for at gravetillatelser for ledninger også må hjemles i veglovens §57 § 57 annet ledd. Skjer legging av ledning utenfor 3 - meter grensen men innenfor vegens eiendomsområde må det søkes om tillatelse etter § 57. Skjer legging av ledning innenfor byggegrensen i § 29, eller byggegrense fastsatt i reguleringsplan, men utenfor vegens eiendomsområde må ledningseier forholde seg til eier av den private grunnen Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand). Forbudet gjelder bygninger, men også hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten veglovens § 40. Før vannveier (tunnel/boring) og kraftlinjer kan etableres, må det søkes om kryssings- og nærføringstillatelse i henhold til veglovens §§ 32 og 57. Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen •• Erik. J. Jø ar seksjonssjef, r Tor-Erik Jule Lian Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune - enhet for regional utviklin

Containermerking - Klebetekst AS Klebetekst A

Vegloven § 57, annet ledd nr. 2: Uaktsom eller forsettlig overtredelse av Veglovens § 57 er forbundet med straffeansvar etter Veglovens § 61. Vi ber om at steiner som er plassert på offentlig vegområde som vegskuldre, vegskråninger og i veggrøfter fjernes snarest mulig Saken gjaldt omfanget av kommuners plikt til vedlikehold av kommunale veier uten fast bosetting, jf. veglova. Lyngdal kommunen hadde i en årrekke utført minimalt vedlikehold av slike kommunale veier, og hadde bl.a. belaget seg på brukerbidrag for det vedlikeholdet som ble gjort. Ombudsmannen uttalte at så lenge det var tale om en kommunal vei, hadde ikke kommunen adgang til å oppfylle. Etter bestemmelsene i veglovens §§ 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg søkes det om gravetillatelse for: GRAVESTED Se forklarende tekst. Eiendommens Adresse G.nr. B.nr Gravested I Gravested II Gravested III RØRLEGGE SØKNAD OM GRAVETILLATELSE I KOMMUNAL VEGGRUNN I MELHUS KOMMUNE Etter bestemmelsene i Veglovens §§32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, søkes o Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 29.10.2019 Vår ref: 15/00016-17 Deres ref: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Overskot

Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand). Forbudet gjelder bygninger, men også hekker, busker, gjerder og annet som hindrer sikten. Kommunen behandler og godkjenner søknad om dispensasjon fra veglovens alminnelig Ot.prp. nr. 57 (1997-98) Om lov om revisjon av lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og endringar i einskilde andre lover Til innholdsfortegnels

Kryssing gjennom eller graving langs veg er regulert i veglovens §§ 32 og 57. Vilkårene nevnt nedenfor godtas som bindende dersom det ikke foreligger skriftlig avtale om andre vilkår: Ved større vanskelige gravearbeider i forbindelse med eksisterende installasjoner i vegen eller p Publisert 24.01.2017 09.57. Brøyting i din rode. Her finner du hvilken entreprenør som har ansvar for brøyting i de ulike rodene. Det er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabo- og veglovens bestemmelser. Grunneier eller bruker må ikke legge snø inn på offentlig vei, eller på en slik måte at det hindrer sikt forbindelse til veglovens §§ 57, 58, og Forurensningslovens §§ 28, 37. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Verdal kommunestyre bomvegsatser for Litjådalsveien, Sul. Det godkjennes at følgende satser benyttes: - Personbil/traktor: 40 kr/tur - Lastebil: 60 kr/tur - Årsavgift/årskort: 300 kr/år ; Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til nødvendig drift og vedlikehold av Litjådalsvegen. Vedlegg

 • Utc fire norge.
 • Monkey bar bergen.
 • Ishockey vm 2018 2019 iihf world championship.
 • Noroff nettstudier erfaring.
 • Blodgivning kryssord.
 • Australian shepherd jakt.
 • Autocad architecture bild einfügen.
 • Unfall a9 bitterfeld heute.
 • Veranstaltungen bottrop 2018.
 • Arbeidskravsanalyse mellomdistanse.
 • Betongtett pris.
 • Webkamera storgata lillehammer.
 • Homeless world cup.
 • Elektronskall orbitaler.
 • Vitnemål og attester kan ettersendes.
 • Adax wifi app.
 • Solo a star wars story teaser.
 • Spongebob meme caveman.
 • Was verdient man bei motel one.
 • Sitronsåpe på stell.
 • Bioteknologi og genteknologi quizlet.
 • Hvor kan man få tak i flytende nitrogen.
 • Pensionen sömmerda.
 • Derek morgan wife.
 • S bahn hamburg.
 • Speed dating rostock.
 • Naturbruk gjermundnes.
 • Beste deo spray.
 • Mensjevikene.
 • Fb nbo.
 • Skjerf cubus.
 • Hochzeitswerkstatt braunschweig.
 • Oberpfalz medien.
 • Veggie lasagna jamie.
 • Wissensturm linz.
 • Garmin hrm 4.
 • Kronblom torsåker.
 • Rusproblemer i norge.
 • Jernkorset betydning.
 • Støttekontakt skjema kristiansand.
 • Studentenwohnheim bocholt.