Home

Språkpolitisk status quo situasjon

Norsk - Språkdebatt og språkpolitikk fra 1960 til i dag - NDL

Soli var den einerådande forma i landsmålet fram til 1917-reforma. Riksmålet tillet berre forma solen.Forma sola meinte ein kunne bli eit kompromiss for dei to skriftspråka, sidan det var ei grammatisk form som var utbreidd i talemåla både i nynorsk- og i bokmålsområde. Di fleire felles former ein kunne få til, di enklare ville det bli å gjere dei to skriftspråka til eitt felles. En språkpolitikk skal altså være satt opp for å administrere forholdet mellom ulike varianter av et eller flere språk og etablere deres status i samfunnet, og som kan være styrt av en lov (5). Språkpolitikk fokuserer på forholdene mellom språkene i et samfunn, avgjør hvilke standardspråk skal være offisiell Stortinget har behandlet stortingsmelding om norsk språkpolitikk og har besluttet at meldingen vedlegges protokollen. Et flertall som består av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre støtter de overordnede prinsipper som meldingen legger til grunn for språkpolitikken i Norge. Fremskrittspartiet går på de fleste punkter imot. Informasjon om språkpolitikk. Gjennom behandling av St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining har Stortinget 28. april 2009 slutta seg til rammene for ein heilskapleg, sektorovergripande språkpolitikk. I omgrepa heilskapleg og sektorovergripande ligg det at språkpolitikken på ein meir uttalt måte enn før vil handla om språk og språkbruk innanfor alle sektorar av samfunnet 22/02/2012 19/02/2012 Språktilsynet Generelt om språk, Språkpolitikk, Utenlandske språk Folkets mening, Sidemål, Språkpolitikk Tospråklig Canada koster 13 milliarder Ordningen med to offisielle språk koster de kanadiske skattebetalere 13.000.000.000 årlig

status for språkpolitikken ved norske universiteter og høyskoler, og tiltak Språkrådet har iverksatt for å fremme parallellspråkbruk i UH-sektoren. Kulturdepartementet la den 12. mai i år fram forslag til norsk språklov og en ny språk - melding (Prop. 108 L (2019-2020) Lov om språk (språklova)). Forslaget til nors 5) Kva meiner vi med at det blei en språkpolitisk status quo-situasjon etter den andre verdenskrigen? betyr nåværende eller eksisterende tilstand. 6) Forklar forskjellen på språkplanlegging og språkpolitikk. Språkpolitikk er offisielle vedtak som gjelder språk i et land

Innlegg om Språkpolitikk skrevet av Språktilsynet. Overser Muruvik Vonen FNs menneskerettigheter ? Foto: UiB. I et avglemt avisklipp dukker det opp et innlegg fra direktør Muruvik Vonen i Språkrådet.. Han uroer seg for at «mindre nynorsk vil svekke nynorsk» og polemiserer mot Utdanningsdirektoratet for dets syn på sidemål i skolen.. Et sted skriver han at mindre sidemålsopplæring. Språkdebatt og språkpolitikk i Norge | Sammendrag. Her finner du en oversikt over språkdebatten og språkpolitikken i Norge fra slutten av 1930-årene til 90-tallet. - På den andre siden ble nynorsken sin status styrket, men oppslutninga varierte en god del fra tid til tid Birger Winsa er svært engasjert i kvensk og meänkielis framtid. (Foto: Heidi Nilima Monsen) Staten tier kvenene og tornedalingene i hjel, mener språkviter Birger Winsa. Han har sterke meninger om statens behandling av de nasjonale minoritetene. Heidi Nilima Monsen heidi@ruijan-kaiku.n Rektor vil nemne opp eit språkpolitisk utval på leiarnivå som skal ha ansvaret for høgskulens språkpolitikk og for tiltak, tilbod og tenester som må utviklast i samband med dette. 1) Overordna språkpolitikk er å sikre nasjonalspråkets status og plass i forskingssamfunnet

språkpolitikken er å sikre norsk språk en fullverdig status og bruk innenfor all deler av norsk samfunnsliv. (Språkrådet, 2010b). Også lederen i Noregs Mållag, Håvard Øvregård, gjorde et språkpolitisk poeng ut av Statoils språkbruk og uttalte i en pressemelding at: Denne sak Ein god språkpolitikk handlar om å hegne om språka våre, både dei norske og dei nasjonale minoritetsspråka. Alle språk treng å bli lesne og sett for at det skal bli lettare å bruke dei. Dermed må kulturministeren føre ein politikk som gjer at språka blir brukte og kan utvikle seg For en bærekraftig språkpolitikk I dag er det FNs morsmåldag, og for Miljøpartiet De Grønne er det viktig å mobilisere for språkmangfold på samme måte som for å beskytte truede arter

11.03.2010: Språkspalten - Tidsskriftet har en veiledning til god språkbruk i retningslinjene for forfattere Status quo betyr situasjonen som den nå er og noen jurister benytter begrepet miljøskifte om hensynet. Status quo er som sagt ett av flere hensyn som skal på vektskålen. Andre hensyn vil være barnas mening, omsorgsevne, best mulig samlet foreldrekontakt, søskenkontakt, personlige egenskaper osv Fra grammatikk til språkpolitikk utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Nordanger, Marte Ragnhildstveit, Silje Vikøy, Aasne. Heftet / 2014 / Flerspråklig Tilleggsinfo; Innledning ved Kari Tenfjord Nettpris: 295,-. Ny språklov er bra, men ikke nok. Det må utformes en nasjonal språkpolitikk med sterkere virkemidler enn det myndighetene har i dag

Språkpolitikk - Språkråde

Kunnskapsbase, brukerveiledninge Stikkordarkiv: språkpolitikk. 15.2.2010. 1 kommentar. Politikk, Russland, Ukraina. Unyansert om Ukraina. Jeg hadde følgende leserinnlegg på trykk i dagens papirutgave av Adresseavisen: I forlengelse av dette er det naturlig at russisk fortsetter å ha status som et minoritetsspråk Bla i hele Panorama Vg3. Issuu company logo. Hovedform var i norsk rettskriving skriveformer eller bøyingsformer som skulle brukes i godkjente lærebøker. I ordlistene fant man også sideformer (i klammer) som kunne brukes av elevene, men som ikke var tillatt i lærebøkene. Skillet mellom sideformer og hovedformer oppstod med rettskrivningsreforma i 1938. Ordninga med sideformer ble opphevet i bokmål i 2005 og nynorsk i 2012 Status. Gjennom prosessen har situasjonsbeskrivelsen vunnet fotfeste: Norsk er under press i globaliseringens tidsalder. I akademia, populærkultur og deler av næringslivet tar engelsk over, språkpolitisk oppfølgingsregime», blant annet med en årlig, språkpolitisk tilstandsrapport

Eit utval med det spennande namnet Framtidsutvalet, oppnemnt av Språkrådet, har i november 2018 lagt fram rapporten Språk i Norge - kultur og infrastruktur.Rapporten gjer opp status for norsk språkpolitikk ti år etter Stortingsmelding nr. 35 (2007/2008), Mål og meining.Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, og tilrår målretta arbeid på mange innsatsområde for å sikre at norsk. Noreg har to av dei hundre mest vitale språka i verda, skriv Ottar Grepstad i den nye boka si. Med Språkfakta 2020 set han strek for forskings- og dokumentasjonsprosjektet sitt, som starta allereie i 1997

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Ideologisk språkpolitikk. Det engelske språket står i sentrum for et globalt system der det spiller samme rolle som dollaren i det internasjonale valutasystemet. Derfor er obligatorisk engelskundervisning, på bekostning av andre språk, et høyst politisk spørsmål. Av Bernard Cassen. januar 2005 7. oktober 2018. Del I Gjellestadskipets kjølvann, 12. oktober 2019 - Vegard Krog Petersen 3 on Kjønn, status og makt i vikingtiden Barn på instagram i juni -19 - Om influencere on Barn, personvern og sosiale medie Språkpolitikk i Frankrike - Language policy in France. fra Wikipedia, Franco-Provençal, Occitan og Catalan en offisiell status i regionene der de snakkes. Rapporten fra 1999 skrevet av den franske regjeringen av Bernard Cerquiglini identifiserte 75 språk (inkludert bare åtte i det kontinentale Frankrike). Request PDF | Språklig mangfold som språkpolitikk i klasserommet | Hovedretninga i norsk språkpolitikk i dag er å styrke norsk som samfunnsbærende språk, og legge til rette for at norsk kan.

Språkpolitikk - Wikipedi

Påvirkning utenfra. De siste 50 åra har vi fått nye minoritetsgrupper i landet vårt, spesielt i Oslo-området. Dette har ført til at nye etnolekter har oppstått, og at det norske talemålet har fått en del nye ord Den gjev også teiknspråk status som fullverdig språk - Språkmeldinga er den viktigaste stortingsmeldinga frå Kulturdepartementet i denne fireårsperioden, slo statsråden fast. - Dette er ei språkpolitisk melding, ikkje ei normeringsmelding eller ei målstridsmelding. Slik representerer ho kanskje eit paradigmeskifte

Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer Språkhistorie og språkpolitikk. Muntlig kommunikasjon. Skriftlig tekstskaping. Tekst i kontekst. Kritisk tilnærming til tekst. Språket som system. Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler I løpet av de siste førti årene har urfolk blitt viktige aktører på den globale arenaen for rettighetsarbeid, men like viktig er kanskje det som skjer i det daglige - på nasjonale, regionale, og kanskje aller viktigst, på lokale plan Disse språkene samt færøysk, grønlandsk og samisk er det vi kaller samfunnsbærende språk i Norden. De nordiske tegnspråkene har en særstilling i de nordiske samfunnene. Deklarasjon om nordisk språkpolitikk gjør rede for språkenes status og for sentrale områder i nordisk språkpolitikk Stortingsmelding nr. 35 (2007-2008) «Mål og meining - Ein heilskapleg norsk språkpolitikk» ble behandlet og vedtatt av Stortinget 28. april 2009. Målet med den vedtatte språkpolitikken er at norsk kan bestå som et komplett og samfunnsbærende språk gjennom å sikre det en fullverdig status og bruk på alle samfunnsområder

Norsk - Oppgaver om norsk språkpolitikk etter 1960 - NDL

Språkpolitikk og planlegging av Iran. Den nåværende språkpolitikken til Iran er behandlet i kapittel to i Grunnloven om den islamske republikken Iran (artikkel 15 og 16). Den hevder at det persiske språket er den iranske nasjonens Lingua Franca og som sådan, og vil nødvendigvis bli brukt gjennom all offisiell regjerings kommunikasjons- og skolesystem Dette prosjektet utvider fokus fra språkpolitikk og lingvistiske aspekter ved standardisering til å inkludere analyser av språkbrukernes forhold til standardiseringsprosesser. Språkstandardisering kan sees på som en form for teknologi, and prosjektet bruker Neksusanalyse og teorier fra Vitenskaps- og teknologistudier for å analysere standardisering av europeiske minoritetsspråk Til språkdebatten i Stortinget til høsten bør alle politikere med respekt for seg selv ha tatt stilling til den språkpolitikk det legges opp til i stortingsmeldingen og sette språkfanatikerne i sine partier på plass og klargjøre befolkningens behov for en moderne språkpolitikk beregnet på dagens forhold Islandsk (íslenska) er et vestnordisk språk som snakkes av omtrent 300 000 personer, hovedsakelig på Island hvor det har vært et offisielt språk siden 2011. Islandsk har mye til felles med norrønt språk slik det ble snakket i Norge frem til cirka 1200-tallet. Moderne islandsk preges av en konservativ språkpolitikk, med vekt på språkrøkt og nyorddannelse status kvo Falske løfter under prosessen en trussel for rettssikkerheten. dommeren bastant i det første saksforberedende møtet at min klient ikke måtte være redd for at det ble etablert en status-quo-situasjon bare for at han lot motparten ha fast bosted frem til hovedforhandling og da tillate en flytting av barna til en annen by

Stortinget vedtok nylig «ein ny og meir offensiv» språkpolitikk. Målet er at norsk språk skal bestå som «eit komplett og samfunnsberande språk gjennom å sikra det ein fullverdig status og. Til tross for at det er 15 år siden sist gang en regjering leverte en kulturmelding til Stortinget, har det vært ganske lite debatt om innholdet i regjeringens kulturmelding.. Kulturmeldingen drar opp viktige prinsipper for kunstens levekår. Den slår fast viktigheten av ytringsfrihet, demokrati, kunstkritikk, kunst som ytringer, språkpolitikk, kunstnerøkonomi og kunst i en ny digital. Samer har status som urfolk i Norge, likeledes som indianere i USA eller Maori i New Zealand. Begrepet urfolk har ikke én universal definisjon, men heller flere ulike som er blitt til gjennom internasjonal diskusjon, bruk og implementering Sideform eller klammeform var i norsk rettskriving skriveformer eller bøyingsformer som var oppført i ordlistene, men som ikke kunne brukes i godkjente lærebøker. Her måtte man bruke hovedformer. Sideformer ble oppført i ordlistene i skarpe klammer [ ], derfor ble de også kalt klammeformer. Skillet mellom sideformer og hovedformer oppstod med rettskrivningsreforma i 1938 Rapport om språkpolitikk for framtida. Eit utval med det spennande namnet Framtidsutvalet, oppnemnt av Språkrådet, har i november 2018 lagt fram rapporten Språk i Norge - kultur og infrastruktur. Rapporten gjer opp status for norsk språkpolitikk ti år etter Stortingsmelding nr. 35 (2007/2008), Mål og meining

Språkpolitikk har eg skrive lite om - endå så viktig det er. Men i dag skjer det, på grunn av Høgres programkomité. I utkastet til program, lagt fram no i 2017, vil dei «vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet» Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet. Språkdebatt og språkpolitikk på 1900-tallet. Nynorskens stilling fra 1885 til i dag. Språkdebatt og språkpolitikk i dag. En egen underholdningssjanger som har fått en noe høyere status de siste årene er krimsjangeren Koreansk (한국어/한국말) er eit språk som blir snakka av vel 76 millionar menneske. Det er offisielt språk i Korea (Nord-Korea og Sør-Korea), men også koreanske minoritetar i Kina, Japan og USA snakkar språket. Det finst dei som meiner at koreansk er i slekt med altaiske språk, men det har ikkje vore mogleg å prove det. Koreansk blir dermed rekna for å vere eit isolert språ

 1. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005 Vitenskapelig sammendrag Doktorgradsprosjekt gjennomført som stipendiat ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og ph.d.-student ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet, Universitetet i Oslo
 2. (VG Nett) Fire av ti norske ungdommer foretrekker engelsk fremfor norsk. Språkforsker tror mer norsk underholdning som «Himmelblå» kan redde det norske språkets status
 3. Universitetsstyret vedtok i 2007 en språkpolitisk strategi bygd på komitéinnstillinga Både i pose og sekk. UiB føyde seg dermed inn i en rekke av norske universiteter og høgskoler som vedtok tilsvarende strategidokumenter i åra mellom 2006 og 2010. Tendensen ble karakterisert som lovende, men kritiske røster hevder nå at satsingen har stagnert i hele sektoren
 4. oriserte språk i akademia i Noreg i dag. Dette vert.

Språkpolitikk før og nå - Studienett

Byrådet ønskjer å føre ein aktiv språkpolitikk for Bergen. Denne saka tener to føremål: Ho gir eit bilete av kva status nynorsken har i byen og inneheld framlegg til korleis nynorsken kan få meir romslege kår. Framlegga i saka skal bidra til å sikre mest mogeleg jamstilling mellom dei to målformene gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag; gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene; gjøre rede for hvilken status minoritetsspråk har i Norge i dag; presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekste

Video: Kapittel 12 - Språkhistoria frå 1900 til i da

For en bærekraftig språkpolitikk - Diane Berbai

Referat fra ledermøte 22. mai 2014 . Tilstede: Cecilie Broch Knudsen, Inger Lise Eid, Gyrid Garshol, Suzanne Bjørneboe, Even Lynne, Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun, Jørn Mortensen, Hilde Holbæk-Hanssen, Torben Lai (ref.) 1. Møte med statsråde Tromsø i språkpolitisk og semiotisk utakt med seg sjølv. Forskning.no 2011. ISSN 1891-635X. Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på UiT (Dugnadsgruppe: Nordlige språkmøter - gamle kontaktsituasjoner i nye perspektiver). 14 Irsk (Gaeilge) er eit keltisk språk som vert tala og nytta på øya Irland.Det er det fremste offisielle språket i Republikken Irland, sjølv om eit stort fleirtal av folkesetnaden har engelsk som fyrstespråk. Irsk har fått ei formell godkjenning som minoritetsspråk i Nord-Irland.I Langfredagsavtala av 1998 aksepterte den britiske regjeringa irsk og låglandsskotsk som minoritetsspråk i. Trond Vernegg har vært Riksmålsforbundets formann i 30 år. Nå forteller han sin historie, både i bokform og i dette intervjuet fra tidsskriftet Ordet. Trond Vernegg (62) har vært på innsiden av riksmålsbevegelsen siden 1981. Han har regjert og røklagt Fortsett lesing

Sak - stortinget.n

 1. Fullverdig status. KUD påpeker at det overordnede strategiske målet for den nye språkpolitikken er å motvirke domenetap for norsk språk - det vil si at norsk blir erstattet med for eksempel engelsk innenfor forskning eller andre sektorer - og sikre det norske språket en fullverdig status og bruk innenfor alle deler av norsk samfunnsliv
 2. g av kultur og identitet må vere grunna i stats
 3. Språklova sikrar ein språkpolitikk i fleire sektorar som tek vare på dei verdiane som ligg i den skandinaviske kulturfellesskapen.» - Å ta inn skandinavisk i språkloven styrker språkfellesskapets status, og i paragrafen ligger det også et forventning om at fremtidens offentlige ansatte skal kunne kommunisere på skandinavisk
 4. Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk. Den skal ha status som støttemateriell og er et supplement til det som står om språk og kommunikasjon i rammeplan for barnehagen
 5. Forslag til ny språklov er ein merkedag i norsk språkhistore. Formålet med lova er å sikre norsk språk som nasjonalt hovudspråk. Norsk språk er det fremste uttrykket for norsk kultur. Det er også det viktigaste kommunikasjonsmiddelet vårt. Styresmaktene pliktar å halde språket i hevd og gjere det tilgjengeleg i samfunnet, i notida og for framtida. [
 6. Fyldig og god språkpolitikk, men dårleg slagord frå MDG (23.05.2017) Miljøpartiet Dei Grøne sin språkpolitikk var ei gledeleg overrasking for målrørsla før førre stortingsval. Og no er dei klare for valet til hausten med ein framleis like solid språkpolitikk

Rundskriv V-10N/2009 Informasjon om språkpolitikk

 1. Her må vi òg nemne skuleinternata, der andre språk enn norsk var forbodne. Frå 1900 til 1940 blei det bygd 50 internat i Finnmark. Etter andre verdskrigen tok norsk språkpolitikk andsynes samane til å endre seg. I 1959 blei det tillate å bruke samisk som undervisningsspråk. Frå 1969 kunne samisktalande foreldre krevje samiskundervisning
 2. Kjøp Skriftkulturstudiar i ei brytingstid fra Cappelen Damm Undervisning Siktemålet med dette første nummeret av den nye vitskaplege skriftserien Skriftkultur er å gjere opp status for skriftkulturstudiar som forskingsfelt og studiefelt. Nummeret kastar lys over skriftkulturomgrepet i ein brei literacy-samanheng, samtidig som det har eit særleg auge for den nynorske skriftkulturen
 3. Latvia er en liten nord-europeisk stat som grenser mot Russland i øst av sitt territorium. Russere besøker ofte dette landet som turister. Vi er så interessert i Latvians livsstil, deres kultur, språk, til slutt. Med alle severdighetene, med en fantastisk mat, med Latvians mentalitet, er det bedre å bli kjent direkte ved å komme til dette lille landet, men hvilket språk snakkes i Latvia.
 4. Ordet, 3/2013 For et språkakademi er ikke seksti år noen alder å snakke om. Det første av sitt slag, Accademia della Crusca, ble grunnlagt i Firenze i 1583, utga sin første ordbok i 1612 og er stadig i aktivitet. Mange flere er kommet til gjennom århundrene. De oppsto i bestemte historiske situasjoner og har hatt [
 5. Allerede i språkmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg språkpolitikk (2007-2008) ble en allmenn språklov satt opp som en av de prioriterte og overordnede tiltak for å gi et samlet uttrykk for den totale språksituasjonen i Norge. Den 12. mai, ble endelig forslag til ny helhetlig språklov lagt frem av den norske regjeringen. For tegnspråksamfunnet

Språkpolitikk Språktilsyne

 1. 4.3 Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet 19 4.4 Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg. Universitets- og høgskolerådet (2006) 20 4.5 UiO: Snart to hundre - Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringen
 2. Etter hennes oppfatning har språkpolitikk blitt prioritert på vestlandet. — Vestlandet er et fyrtårn for norsk språk i akademia, sa Wetås. Fordel å være på vestlandet. En kartlegging Språkrådet gjorde i 2018 viste at 70 prosent av universiteter og høgskoler hadde innført språkpolitiske retningslinjer
 3. - Ny og meir offensiv språkpolitikk - Med språkmeldinga legg regjeringa grunnlaget for ein ny og meir offensiv språkpolitikk. Det overordna målet er å sikra det norske språkets status og bruk på alle samfunnsområde, slik at norsk kan bestå som eit fullverdig, samfunnsberande språk, slo statsråd Giske fast
 4. Språkpolitikk. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen, vedtatt av styret, 30.09.2014 (pdf). Etikk. Etiske retningslinjer for Kunsthøgskolen i Oslo, vedtatt av styret, juni 2015. Forskrifter. Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Osl
 5. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle språklige bruksfunksjoner
 6. oritetsspråk. De støttet dermed den svenske staten, som mener det særegne tale- og skriftmålet er en dialekt underlagt standardsvensk
 7. Målet med norsk språkpolitikk er å opprettholde nynorsk som et sterkt og levedyktig språk på alle samfunnsområder. - Hadde jeg gjort denne analysen i offentlige etater, hadde nok resultatet blitt annerledes. Der er bruken av skriftspråk strengere regulert, sier Sanden til forskning.no

Norsk språkhistorie - Blogge

Framtidas språkpolitikk må ha to hovedmål når det gjelder å sikre norskens status som nasjonalspråk. Det første er å sikre at norsk kan brukes og blir brukt innenfor alle samfunnsdomener. De mest utsatte domenene i dag er forskning og høyere utdanning og den internasjonale delen av næringslivet. Innenfor begge må det snarest settes inn tiltak som sikrer videreføring av et levende. Utkastet til språklov er i betydelig grad en regulering av språkbruk i offentlig virksomhet. Forfatterforbundet mener at loven bør ha et langt bredere omfang og understreke litteraturens betydning for norsk språk. Vi foreslår derfor et tillegg til § 1, formålsparagrafen: «Litteratur på norsk er viktig for norsk språk, og lova skal fremje lesing og nyskaping av litteratur på norsk. Det er nærmere 50 år siden den feministiske bevegelsen gjorde sitt inntog i norsk akademia, parallelt med at kvinnene strømmet til norske utdanningsinstitusjoner. Likestillingsrådgiver ved Universitetet i Bergen, Anne Marit Skarsbø, gir oss i denne kronikken en historisk oversikt over likestillingsarbeidet ved universitetet fra 1970-tallet og fram til i dag En ting jeg ikke slutter å forundre meg over i min inkludering i det norske samfunnet, er Høyres vedvarende motstand mot det nynorske skriftspråket. Jeg vet smertelig, fra Sri Lanka, hvor viktig det er at ens eget språk har en offisiell status. Jeg tror at min tamilske bakgrunn er med og gir meg forståelse for både dialektene og nynorskens viktige plass i norsk språk og språkpolitikk

Språkdebatt og språkpolitikk i Norge Sammendrag

Siktemålet med dette første nummeret av den nye vitskaplege skriftserien Skriftkultur er å gjere opp status for skriftkulturstudiar som forskingsfelt og studiefelt. Nummeret kastar lys over skriftkulturomgrepet i ein brei literacy-samanheng, samtidig som det har eit særleg auge for den nynorske skriftkulturen. Kva ligg i omgrepet skriftkultur Men nå mener palestinerne at Israel i det stille endrer en skjør «status quo»-situasjon ved å begrense deres adgang til stedet, samtidig som det åpnes for økt jødisk nærvær. Israel bygger videre. Uenigheten om den hellige høyden er bare toppen av et isfjell av frustrasjon,. Ergrer seg over Vy og Equinor Språkrådet har blitt stemplet som både sidrumpa og gammeldags, men nå har de fått dokumentert støtte i folket: ja, vi får høy puls av navn som Vy, Equinor og.

Hardt ut mot statens språkpolitikk Ruijan Kaik

Nøkkelord: Nynorsk, skriftspråksopplæring, språkpolitikk, språkplanlegging, skule, språkskifte Keywords: Nynorsk, written language instruction, language policy, language planning, school, language shift Innleiing Om lag 12 % av elevane i norsk grunnskule har i dag nynorsk som sitt hovudmål (jf. Utdanningsdirektoratet, 2019a) Velkomen til valmøte på Litteraturhuset i Bergen i kveld! Hit kjem politikarane for å diskutera språkpolitikk. Møtet er gratis og ope for alle Facebook-status eller Twitter-melding på nynorsk. Veksle mellom målformene i store rapportar. Lag alle brevmalar og skjema i båe målformer. Få nynorskopplæring inn i programmet for opplæring av nytilsette. Gode rutinar 26 Aksel Torsnes Mehlum, 29.11.201 2015.02.28 Journalistene hyller egen status; 2011.12.15 I presseetikkens blindsone; 2011.08.22 Nettdebatt om nettdebatt under fullt navn; 2011.08.17 Nettdebatt under fullt navn (lang versjon) 2011.08.17 Nettdebatt under fullt navn (Kort versjon) 2010.11.17 Språknormering i samnorsklandet; 2010.07.15 Bygg ned mistilliten; 2009.05.28.

Samiske språk har lenge hatt status som utrydningstruet. Formålet med å la personer registrere seg som brukere av samisk, er å kunne studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk gjennom å tilby datagrunnlag fra Folkeregisteret. Å registrere seg som bruker av samiske språk er altså ikke det samme som at samfunnet automatisk vil tilrettelegge for. Melder om status i tiltaka for nynorsk 2019. I meldinga om stoda for kåra for nynorsk i Bergen, melder byrådet mellom anna om vokster i nynorskproduksjon hos saksutgreiarar. Byrådet rår og til at ny språklov vert nytta til å arbeide fram ein språkpolitisk plan for kommunen i 2021

Han fortel at norsk språkpolitikk sidan jamstillingsvedtaket i 1885 har hatt som utgangspunkt at fleirtalet skal vere rause for mangfaldet. - No vert det raust på ekte, med offisiell status for teiknspråk, urfolksspråka og dei nasjonale minoritetsspråka, seier Lodve Solholm Den samlar for første gong alle dei viktigaste elementa i ein heilskapleg språkpolitikk. Eit utkast til lova med tilhøyrande høyringsnotat var nett ute på høyring. Her står mellom anna dette: «Fellesspråket norsk treng vern, og dei ulike språklege mindretala i Noreg, medrekna nynorskbrukarane, treng i denne situasjonen eit mindretalsvern 3. Status for arbeidsmiljøundersøkelsen ARK. Elise Kongsvik informerte om status. De fleste har rapportert status og handlingsplaner, og implementeringen av disse blir viktig fremover. Hun påpekte behovet for opprettholde dette arbeidet over tid. 4. Orientering om nye retningslinjer for sluttsamtaler på NHH

Språkpolitiske retningslinjer for Høgskulen på Vestlandet

Status: Materiell. Last ned høyoppløst forfatterportrett 8.1 MB. Lunde, Ingunn. Ingunn Lunde er professor i russisk ved Universitetet i Bergen. Forskningsinteressene hennes omfatter sosiolingvistikk, språkpolitikk, slavisk middelalderkultur og russisk litteratur fra 1800-tallet og frem til i dag Ved å analysere dette semiotiske landskapet ville vi lære noko om samanhengen mellom språkpolitikk og den statusen tradisjonelle minoritetsspråk har i Nord-Noreg, og ikkje minst noko om korleis ein romleg sosio-semiotisk kontekst blir konstruert og såleis kjem til å indeksere status og maktforhold mellom dei gruppene som tradisjonelt har hatt heimvist i landsdelen

«Om språk er viktig, krevst det språkpolitikk

Kom på valmøte på måndag! Politikarane debatterer språkpolitikk og nynorsk som jamstilt skirftsspråk. Kl. 18 i Litteraturhuset sitt auditorium UHRs informasjon om koronasituasjonen. Illustrasjon av koronaviruset Shutterstock Denne siden inneholder informasjon om råd og tiltak mot spredning av koronavirus (covid-19), de viktigste nyhetene for sektoren, referater fra møter mellom Kunnskapsdepartementet og UHRs ledelse, samt lenker til UHRs medlemsinstitusjoners nettsider om viruset. UHR oppfordrer medlemsinstitusjonene til å følge. NTO har 11. juni 2020 sendt sin høringsuttalelse til Stortingets familie- og kulturkomité om den nye språkloven. I tillegg til å foreslå ny språklov, peker proposisjonen på områder som har særlig språkpolitisk relevans. Vi er svært fornøyd med å ha fått gehør i denne meldingsdelen for hvordan teatrene og teaterpolitikken har vært en pådriver for språklig variasjon og mangfold.

KronikkForleden ble Odd Inge Bardal - nåværende prosjektleder for BYPAKKE BODØ - utnevnt som ny regionveisjef i Nordland. Han er sivilingeniør og har primært jobbet i Statens vegvesen. I så måte har han hatt de samme arbeidsoppgavene som nåværende regionveisjef Torbjørn Naimak og tidligere veisjef Arne Løvmo språkpolitisk historie at Språkrådet, som statens rådgivende organ i språkspørsmål, har begynt å arbeide med norsk tegnspråk. Stortingsmeldingen Mål og meining - ein heilskapleg norsk språkpolitikk ga norsk tegnspråk høyere offisiell status og varslet at Språkrådet skulle få en egen rådgiver på feltet Status og vegen vidare. Bjørhusdal, Eli, Juuhl, Gudrun Kløve (2017) Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005. Bjørhusdal, Eli (2014) Målbyte i Noreg - ein språkpolitisk analyse. Bjørhusdal, Eli (2014) Norsk språkforvaltning mellom nøytralitet og språksikring Med framlegget til føresegn gjev departementet status og tyngd til grannespråksforståinga: Det vil seie at det er å vente at det offentlege Noreg forstår dansk og svensk så godt at desse språka kan brukast i kontakt med det offentlege. Det er òg rimeleg å vente at skandinaviske borgarar forstår norsk særlig språkpolitisk ansvar for tegnspråk gjennom utdanning, og dette er fremhevet i St.meld. nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. 2 Representantforslag 72 S - 2015-201

For en bærekraftig språkpolitikk - Debat

- Det er fortsatt populært med høyere utdanning, men i år viser søkertallene en status quo-situasjon. I lys av ressurs-situasjonen i sektoren, er det ikke rom for større vekst, sier Unio-leder Anders Folkestad. Førstevalg per planlagt studieplass. Antall søkere per studieplass samlet for alle utdanningsområder er i år 2,3 Vil unngå status quo fra 90-tallet Brian Fanshawe drev tidligere med oppdrett av hunder til revejakt, og har vært en av pådriverne for prosjektet. Han bekrefter overfo

 • Aaliyah rock the boat.
 • Yes vi leker.
 • Klassisk tiramisu.
 • Voluspå diktanalyse.
 • Akronym pakistan.
 • Mvv navigator.
 • Silvia lafer alter.
 • Symptomer susing i hodet.
 • Kauai wandern.
 • Polske banneord.
 • Oslo bymuseum byvandring.
 • Hverdagsliv under andre verdenskrig.
 • Astor fotballbane.
 • Stiv nakke hodepine.
 • Arbitrage put call parity.
 • Speed date roma.
 • Heidi klum tochter.
 • Starfire new 52.
 • .375 win.
 • Android tv box test 2018.
 • Bike trail park.
 • I don't understand.
 • Norske talenter påmelding.
 • Retorikk kurs.
 • Megalodon bilder.
 • Pentatonic scale piano.
 • Instax mini 9 film.
 • Forbrukerkjøpsloven definisjon.
 • Harry potter age in each movie.
 • The incredibles game.
 • Aleksander herresthal peter bubresko.
 • Smow leipzig spinnerei.
 • Klimatabell hellas.
 • Aga ålesund.
 • Umleitung gunzenhausen.
 • Åttekant grader.
 • Hcg level.
 • Nairobi.
 • Onninen åsane.
 • Mar menor spania.
 • Kom og bli nesodden meny.