Home

Straffeloven paragraf 181

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 20

Lov om straff (straffeloven) Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet (§§ 181 - 198) § 181. Ordensforstyrrelse § 182. Opptøyer § 183. Oppfordring til en straffbar handling § 184. Ordenskrenkelse av fremmed stat § 185. Del paragraf § 182. Opptøyer § 181. Ordensforstyrrelse § 182. Opptøyer § 183. Oppfordring til en straffbar handling anses som terror- eller terrorrelatert handling etter straffeloven kapittel 18, Ved strafforfølgning etter denne paragraf kan straffen ikke overstige høyeste lovbestemte straff for tilsvarende handling i det landet der den er foretatt

Lov om straff (straffeloven) (§§ 181 - 198) § 181. Ordensforstyrrelse § 182. Opptøyer § 183. Oppfordring til en straffbar handling § 184. Ordenskrenkelse av fremmed stat § 185. Hatefulle ytringer Del paragraf § 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred Straffeloven § 181 Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år Lov om straff (straffeloven) (§§ 181 - 198) § 181. Ordensforstyrrelse § 182. Opptøyer § 183. Oppfordring til en straffbar handling § 184. Ordenskrenkelse av fremmed stat § 185. Hatefulle ytringer Del paragraf § 232. Grov narkotikaovertredelse

- Jf. tidligere Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr. 10. - Se lov 28 mai 2010 nr. 16.Jf. NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23 sep 1763, instrukser 9 des 1746 og 5 juni 1776), 8 okt 1725, 17 mars 1741, 7 feb 1749, 20 nov 1750, 5 feb 1751, 23 feb 1752, 18 des 1767, 27. Derfor må paragraf 185 i Straffeloven fjernes I sin lengsel etter et samfunn for oss alle er det en del hindringer på Helqa Aakres vei, blant annet ett opprop som oppfordrer Stortinget til. Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.Paragrafen ble innført i 1970 (da med som § 135a i den norske straffeloven av.

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

 1. Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det.
 2. Straffeloven § 282 omhandler mishandling i nære relasjoner. Første ledd oppstiller fem ulike kategorier av handlingsalternativ som kan kvalifisere til mishandling i nære relasjoner. Krenkelsen må være alvorlig eller gjentatt, samt rettet mot en av persongruppene i bokstav a) til e). Kjennes gjerningspersonen skyldig etter første ledd bokstav b), pålegger andre ledd retten til å.
 3. stestraff ved voldtekt til samleie mv. og Les mer Les me
 4. Straffeloven § 311 omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Første ledd gjør en rekke ulike handlinger knyttet til slike fremstillinger straffbare. Mens denne bestemmelsen rammer den som produserer mv., kan publikum eller «kundene» straffes etter strl. § 310. Med unntak av første ledd bokstav c) siste straffalternativ, er både.
 5. Straffeloven § 322 erstatter strl. 1902 § 258 og gir retningslinjer for vurderingen av om et tyveri etter strl. § 321 er grovt. Det må foretas en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om momentene i § 322 bokstav a) til d) er oppfylt. Listen er med andre ord ikke uttømmende. Dersom tyveriet Les mer Les me

Straffeloven kap. 20 20. kapitel Almenfarlige forbrydelser § 180. Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen. Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroprenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kropade. I § 271 straffes primært den som øver vold. I utgangspunktet vil alle som har øvet noen form for vold falle inn under bestemmelsen. § 273 rammer imidlertid de Straffeloven § 281 § 281 For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288, . 1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Straffeloven § 191 § 191 Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år

Fremskrittspartiet vil fjerne paragraf 185 fra straffeloven. - Ord skal møtes med ord, ikke med straff, sier stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB. Han mener den såkalte rasismeparagrafen truer ytringsfriheten. Derfor foreslår han for Stortinget å fjer Straffeloven § 298. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. på offentlig sted, eller; i nærvær av eller overfor noen ikke har samtykket i det. Strafferamme Utredning fra et utvalg under Straffelovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. desember 2001. Avgitt til Justis- og politidepartementet 30. juni 2003

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 17

eLOV.DK - Straffeloven § 181

 1. Straffeloven § 15 med lovkommentar Det er ikke uvanlig at flere personer er involvert i en straffbar handling. Paragraf 15 oppstiller regelen om at også den som har medvirket til et straffbart forhold kan straffes, selv om ikke medvirkeren har oppfylt gjerningsinnholdet i straffebestemmelsen
 2. § 79 - Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd §§ 254, 431 og 436 - Straffelovens bestemmelser om redaktøransvar i forhold til kringkasting §§ 48, 402 og 403 - Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking
 3. nelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbar

Regjeringen fremmet 2. juli 2004 forslag om en alminnelig del i en ny og moderne straffelov som møter utfordringene i dagens kriminalitetsbilde. Loven skal avløse straffeloven fra 1902.(Ot.prp. nr. 90) Hvilken paragraf i straffeloven? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd. Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Bare nysgjerrig - en kommune truer med å anmelde folk som ikke er ærlige med smittesporere. Hvilken paragraf i straffeloven Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke. Narkotikalovbrudd i norsk lov. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.I legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven. Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaovertredelse» for å ulovlig tilvirke, innføre. - I straffeloven paragraf 266 står det «plagsom opptreden», og det er viktig at du kan dokumentere til politiet at kontakten er plagsom

Det fremgår av straffeloven § 390 a at Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.. Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn. Slik du beskriver situasjonen tror jeg ikke naboenes oppførsel er. Straffeloven (§ 297) sier at: Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Seksuell omgang. Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291 om voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser Straffeloven av 1842, også kalt Kriminalloven av 1842, ble vedtatt av Stortinget den 20. august 1842, og erstatta da strafferettsbestemmelsene i Christian Vs Norske Lov.Den trådte i kraft 1. januar 1843. Legalitetsprinsippet fra Grunnloven av 1814, der det forutsettes at ingen kan dømmes uten etter lov, og at ingen kan straffes uten dom, ble gjennomført i denne loven

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 23

Någjeldende straffelov er av 20. mai 2005, men trådte først i kraft 1. oktober 2015 etter en lengre implementeringsprosess. Straffeloven er ment å regulere adferd, og er underkastet krav til klarhet og forutberegnelighet for å kunne brukes mot mennesker og foretak. Straffeloven bygger på menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring og Den Europeiske. Med virkning fra 1. oktober 2002 er det en del endringer i straffeloven og straffeprosessloven. Formålet bak de fleste av endringene er å fremme en hurtigere straffesaksbehandling. Strafferammen for naskeri er også endret. Denne endringen innebærer en utvidet adgang for vektere og butikkansatte til å foreta pågripelser You need to enable JavaScript to run this app

Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd Vi viser til brev 21. desember 2005 fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), samt telefonsamtale 13. januar 2006. Henvendelsen hit gjelder spørsmål om delegasjon av retten til å begjære påtale på vegne av et selskap (en butikkjede) som driver virksomhet på regionalt og lokalt nivå utenfor hovedsetet for selskapet Straffeloven paragraf 275. Loven er opphevet ved lov 20 mai 2005 nr. 28, som endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).Lovens tittel endret ved lov 23 jan 1998 nr. 9 (korttittel tilføyd). - Se lover 13 des 1946 nr. 14, 28 mai 2010 nr Straffeloven 2005 alminnelig del setter ikke absolutte rammer for straffutmålingen, slik straffeloven 1902 gjør. Ved vedtakelsen av den alminnelige delen av straffeloven 2005 ble det imidlertid lagt visse føringer når det gjelder strafferammene for forbrytelsene i straffeloven 2005 kapittel 16 Straffeloven § 325 gjelder Embeds- eller Bestillingsmand, en ordlyd som ekskluderer de såkalte ombudsmenn. Dette står som en motsetning til ordlyden i strl § 324 offentlig tjenestemand, som dermed har et større anvendelsesområde, om dette se 4 Rt. 2007 s. 1172, avsnitt 34 - 36 5 Rt 2008 s. 696, avsnitt 20 - 2 Mafiaparagrafen er synonym med § 60 a i straffeloven i Norge og ble tilføyd den ved lov av 4. juli 2003 nr. 78. Paragrafen ble sist endret ved lov av 21. juni 2013 nr. 85. Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen

Straffeloven § 213 var bestemmelsen i den norske straffeloven av 1902 som frem til den ble opphevet ved lov 21. april 1972 nr. 18 kriminaliserte utuktig (seksuell) omgang mellom menn samt seksuell omgang mellom mennesker og dyr (tradisjonelt betegnet som sodomi): «Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker. Straffeloven er for tiden under revisjon, og det er i den forbindelse utarbeidet flere delutredninger til ny straffelov. Særlig to av disse utredningene er av interesse for oppgavens problemstillinger: NOU 1992: 23 Ny straffelov, Straffelovkommisjonens delutredning V og NOU 2002: 4 Ny straffelov, Straffelovkommisjonens delutredning VII Straffeloven § 213 (også kjent som homo-paragrafen) var bestemmelsen i Straffeloven som frem til den ble opphevet ved lov 21. april 1972 kriminaliserte utuktig (seksuell) omgang mellom menn samt seksuell omgang mellom mennesker og dyr (tradisjonelt betegnet som sodomi): «Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som. Straffeloven kap. 17 17. kapitel Falsk forklaring og falsk anklage § 158. Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret. Stk. 2

Derfor må paragraf 185 i Straffeloven fjernes - Meninge

Paragraf 213 i straffeloven 28. Dokumenter fra Friele og Det Norske Forbundet av 1948 sitt engasjement for å få fjernet paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn. Loven ble fjernet i 1972. Lover for Det norske forbundet av 1948 Straffeloven 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler Straffeloven kap. 10 . 10. kapitel Straffens fastsættelse § 80.Ved straffens fastsættelse skal der under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden Straffeloven § 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til underv. eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne. eLov har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196 Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner. Du må da vurdere hvorvidt du kan ha avvergingsplikt

Oppgaven omhandler Straffeloven av 22. Mai 1902 nr. 10 (heretter straffeloven eller strl.) § 219 første ledd om vold i nære relasjoner. Bestemmelsens første ledd lyder: Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandle Straffeloven § 166 Den, som eftergør eller forfalsker penge for at bringe dem i omsætning som ægte, eller som i samme hensigt forskaffer sig eller andre ef. eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne. eLov har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang Straffeloven § 274 regulerer de tilfellene kroppsskade etter § 273 skal anses som grov, hvilket medfører at strafferammen øker fra 6 til 10 års fengsel. Etter straffeloven § 274 er det en rekke momenter som skal vektlegges i vurderingen av om kropaden skal anses som grov. For det første skal det legges særlig vekt på o

Straffeloven 1902 § 216 forbyr at en umyndig unndras eller holdes unndratt fra sine «foreldres eller andre vedkommendes omsorg». Som «umyndig» regnes enhver person under 18 år Straffeloven § 189 Den, som stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt som lægemidler eller forebyggelsesmidler mod sygdomme ting, om hvilke han ved, at. eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne. eLov har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang

Rasismeparagrafen - Wikipedi

 1. Høring - Forslag om endringer i straffeloven § 33 og straffeprosessloven §§ 181 - kontaktforbud (besøksforbud) med elektronisk merking (omvendt voldsalarm) Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i straffeloven og straffeprosessloven med henblikk på å foreslå innføring av kontaktforbud (besøksforbud) med elektronisk merking
 2. Straffeloven & straffuldbyrdelsesloven m.v. - med henvisninger og sagregister ved Jørn Vestergaard 17. reviderede udgave 91835_straffeloven_17-01_5k.indd 3 26-07-2012 08:18:3
 3. 2.2 Straffeloven § 239 4 2.2.1 Skillet mellom årsaksvurderingen og aktsomhetsvurderingen 4 3 KONKURRENS 7 3.1 Generelt 7 3.2 Konkurrens mellom vegtrafikkloven § 3 og straffeloven § 239 8 4 HISTORIKK 9 4.1 Generelt 9 4.2 Rettstilstanden før 1988 10 4.3 Rettstilstanden fram til 2001 12 4.3.1 Lovendringen i 1988 1
 4. Straffeloven kap. 12 . 12. Kapitel: Landsforrræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Overskriften til kapitel 12 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1880 af 29.12.2015 fra d. 31.12.2015. § 98. Den, som.
 5. st 3 år. Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom. a
 6. - Ifølge straffeloven paragraf 20, som omhandler tilregnelighet, kan ikke barn under 15 år straffes. Men de kan bli pågrepet og siktet. Politiet vil gjøre sine etterforskningsskritt

1) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1, § 192 a, § 193, stk. 1, §§ 237, 244, 245, 246, 250, § 252, stk. 1, § 266, § 288 eller § 291, stk. 1 eller 2, når handlingen er omfattet af artikel 1 i konventionen af 16. december 1970 om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartøjer, artikel 1 i konventionen af 23. september 1971 til. Overtredelse av straffeloven § 350 annet ledd. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 20 år. account_circle. Gutt, 20 år. SPØRSMÅL. Hei, For noen år siden ble jeg ilagt et forelegg for brudd på straffelovens paragraf 350. annet ledd. Jeg har blitt tilbydd jobb ved en Dutyfree-butikk på flyplass,.

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr

 1. Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike.
 2. Abstract Oppgaven omhandler bestemmelsene om bedrageri gitt i strl. §§ 270 første ledd nr. 1, 271 og 271a. I oppgaven redegjøres det for hva bedrageri er og hvilke handlinger som omfattes av bestemmelsene
 3. Gjennomgår straffeloven Hun og resten av Stortinget sørger i neste uke for at politikere ikke lenger kan risikere fengsel for å bryte løftene sine, en sovende paragraf i straffeloven fjerne
 4. Torsdag trer den nye straffeloven i kraft, og fra i morgen av kan du få inntil to års fengsel for å bli lenger enn du er ønsket. Tøvete, mener høyesterettsdommer

Straffeloven § 282

Den norske blasfemiparagrafen er historie. Blasfemi er fra nå av tillatt i Norge. Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land Auf den Antrag des Notars auf Vollzug der Anmeldung, dass der Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist, hatte das Registergericht mit Zwischenverfügung darauf hingewiesen, dass eine Eintragung nicht erfolgen könne, da ein entsprechender Beschluss der Gesellschafterversammlung fehle Vil fjerne HIV-paragraf i straffeloven. Lederen i justiskomiteen vil revurdere loven som i praksis forbyr HIV-positive å ha ubeskyttet sex. Sveinung Berg Bentzrød. Journalist. 14. juli 2006 00:01. Sist oppdatert 19. oktober 2011 Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om. Fakta om straffelovens paragraf 147a. Av NTB 24070 innlegg . Innenriks Publisert: 8. juli 2010 Sist oppdatert: 06:30, 1. des 2016.

Straffeloven § 291

§ 181 paragraf 181 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. § 181 paragraf 181 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. § 181 paragraf 181 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. § 181, paragraf 181 - Trestní řád č. 141/1961 Sb., porovnání znění k 1.1.2009 § 181, paragraf 181 - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen er hovedregelen om helsepersonells yrkesmessige taushetsplikt og korresponderer med pasienters rett til vern mot spredning av opplysninger etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6. Bestemmelsen må ses i sammenheng med bestemmelsene om taushetsplikt i pasientjournalloven § 15 og helseregisterloven § 17 Nøgne afsløringer kan dømmes efter paragraf 264 d: Her er 5 domme Sag om nøgenbadning, skjult kamera og hævn over en tidligere kæreste endte i retten. Danmark 14. aug. 2016 kl. 22.31. Mette Guldagger Journalist. Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst ; Straffeloven kap. 27 27. kapitel Freds- og ærekrænkelser § 263

straffeloven → strl. Utheving; I løpende tekst er det ikke vanlig å utheve lovtitler. Men hvis en lovtittel er lang, kan vi bruke kursiv eller anførselstegn for å skille den fra resten av teksten: Han hadde ikke satt seg inn i «lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her» tidligere. Inndeling: paragraf. 4 Se også Hilde E. Paulsen Forholdet mellom vegtrafikkloven § 3 og straffeloven § 239, særavhandling nr. 66, Universitet i Tromsø, 1995 s. 1. 5 Se Magnus Matningsdal, Forholdet mellom tiltalebeslutning og dom, Jussens Venner, 2002 s. 89 - 133 (s. 92). 6 Se Johs. Andenæs, Norsk Straffeprosess Bind I, 3. utgave, Oslo 2000 s. Vil fjerne hiv-paragraf fra straffeloven. Lederen i Stortingets justiskomité, Anna Marit Bjørnflaten (Ap), vil vurdere å fjerne hiv-paragrafen fra straffeloven Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse

§ 181 Insichgeschäft Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht I slike saker er det straffeloven som benyttes. Blir det en fellelse etter straffelovens paragraf nummer 281, kan det medføre fengsel i inntil seks år. Heldigvis blir bilene på markedet stadig sikrere, noe som har bidratt til at antall trafikkdrepte stadig har gått nedover Forslag om endringer i straffeloven § 33 og straffeprosessloven § 181 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringsbrev av 22 september 2006. Høringsfristen er 23 desember 2006. Ombudet håndhever blant annet likestillingsloven

Den norske konsulentforening - konsulentforeningen.no: Dette kurset gir deg det du trenger for å lede de som sitter på hjemmekontor eller andre steder i verden. Kurset gir deg maler som du kan bruke til å organisere ditt team.. straffeloven paragraf 332 . B2B - Noen vil faktisk ødelegge drosjenæringen. Sentrale politikere i regjeringspartiene støtter i realiteten et kappløp mot bunnen for næringen, sier NT-leder Øystein Trevland i blade. Hjem > Aktuelt > Paragraf 155 fjernes. Paragraf 155 fjernes. Første oktober er den forhatte «hivparagrafen,» straffelovens paragraf 155, historie. Den erstattes av to nye paragrafer i straffeloven og slettingen innebærer en viss liberalisering av straffebudene for å smitte andre med hiv eller utsette andre for smittefare ved at ektefeller/samboende med hivpositive som på forhånd har. overtredelse av straffeloven 2005 § 232 første ledd, jf. § 231 første ledd, jf. § 15 (tiltalens post I), samt legemiddelloven § 31 andre ledd, jf. § 24 første ledd (tiltalens post III a). Tiltalebeslutningen omfattet også fem andre tiltalte. (3) Salten tingrett avsa dom 20. oktober 2016 med slik domsslutning for så vidt gjelder A: 1

Da problemstillingen min knytter seg til en gitt bestemmelse i straffeloven, strl. § 201 a, vil selvsagt lovteksten være av størst rettskildemessig betydning. Da strl. § 201 a henviser til andre bestemmelser i straffeloven, vil også disse bestemmelsene være av betydning, samt de alminnelige straffebudene man finner i straffeloven Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata

Carl F. Kjeldsberg (f. 1962)er jurist og har vært konsulent i Justisdepartementet, politiembedsmann ved Oslo Politikammer og advokat i advokatfirmaet NorLaw. Kjeldsberg har hatt ulike lederstillinger i dagligvarebransjen, bl.a. i familiefirmaet Kjeldsberggruppen AS og som organisasjons- og personaldirektør i Rema 1000 Norge AS Den nye straffeloven ble egentlig vedtatt i 2005, men fordi politiet har måttet oppdatere datasystemene sine, har vi ikke kunnet innføre den før nå Saken er nå ferdig etterforsket, og vedkommende er nå tiltalt for to brudd på straffeloven paragraf 299, som gjelder voldtekt av barn under 14 år

Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren. Straffeloven Anno 1890 Ifl arrestjournalen for Bjegdamsvejens Arresthus blev fik min farfar 77 arrestdage for overtrædelse af Straffelovens paragraf 174-181. Kan man regne med at disse bestemmelser svarer til dagens paragraf 174-181 (som man kan Google på nettet). for fastgjorte platforme, der befinder sig på kontinen-talsokkelen. 6) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 183 a, § 184, stk. 1. (17) Straffeloven § 4 bestemmer i første ledd at straffelovgivningen gjelder for handlinger foretatt i Norge. Paragraf 5 utvider det geografiske virkeområdet til handlinger i utlandet foretatt av en norsk statsborger og personer med bosted i Norge samt handlinger på vegn Lov om straff (straffeloven). Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 27. Vinningslovbrudd og liknende krenkelser av eiendomsretten 0 Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74, men ikke satt i kraft besøksforbud besøksforbud i straffeloven bestemmelser om besøksforbud bistandsadvokat forsvarer forsvarsadvokat hvordan kjemper jeg imot et besøksforbud lov om besøksforbud må jeg godta besøksforbud. Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv. september 2020 (1

 • Aggregattilstand eddiksyre romtemperatur.
 • P1 dokumentär historia.
 • Rvu bodø.
 • Serviceintervall yamaha mt 125.
 • Hotel ibis muenster city muenster.
 • Motorsagkurs hordaland 2018.
 • Databriller symptomer.
 • Jamie oliver barbecoa.
 • Frauen film darsteller.
 • Death valley california.
 • Leilighet til leie arguineguin.
 • Game bochum getränkekarte.
 • Kampanje karcher.
 • Kufa koblenz programm 2018.
 • Felicity jones star wars.
 • Overnatting tarnaby.
 • Boots intranett.
 • Hvordan frø spirer.
 • Dr phil season 16 episode 52.
 • Reizen voor 50 plussers.
 • Forsvunne helten.
 • Klassisk tiramisu.
 • Guidede turer i oslo.
 • Alpindress dame.
 • Big bud traktor deutschland.
 • Telenor mms.
 • Russedress rygg.
 • Bilderrahmen online kaufen.
 • Vannlekkasje forsikring.
 • Måle ph i vann.
 • Mr600.
 • Badger airbrush norge.
 • Norwegian aksjetips.
 • Vår herres klinkekule noter.
 • Pulk kryssord.
 • Veien til golf pris.
 • Manuela escobar wiki.
 • Como usar la app de burger king.
 • Gwg zu köln köln.
 • Groundhog day.
 • Hva betyr ordet monoteistisk.