Home

Hva er sektor

privat sektor - Store norske leksiko

 1. Privat sektor, alle bedrifter i privat eie og alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger. Skiller seg fra offentlig sektor, som er statsforvaltningen, kommuneforvaltningen og forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene.
 2. Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale.
 3. Offentlig sektor er en samlebetegnelse på statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene regnes også i mange sammenhenger som del av offentlig sektor. Offentlig sektor skiller seg fra privat sektor, som omfatter alle bedrifter i privat eie, alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger
 4. Privat sektor er en samlet betegnelse for den del av en blandingsøkonomi som ikke er under direkte kontroll av myndighetene og som drives med profitt for øye. Således står privat sektor i motsetningsforhold til offentlig sektor og virksomheter med offentlig eierskap. Den private sektor består hovedsakelig av selskaper, men omfatter blant annet også næringsdrivende fond som ikke drives.
 5. Det er omlag 580.000 bedrifter i Norge. 200.000 av dem skaper arbeidsplasser for 1,8 millioner mennesker. Hvor viktige er de? Det er mye overlapping mellom offentlig og privat sektor i en moderne økonomi. Men det som kjennetegner privat sektor, i motsetning til offentlig sektor, er at den er utsatt for konkurranse
Lover og forskrifter - ArkivverketNAV-juristen: Hvordan jobber egentlig NAV – Søvnforeningen

Offentlig sektor - Wikipedi

 1. Hva er forskjellene mellom offentlig sektor og privat sektor? Offentlig sektor og privat sektor er begreper som brukes for å beskrive de to hovedtyper av virksomheten bransjer innenfor en økonomi. Mens de kan tilby tilsvarende tjenester på noen nivåer, de to skiller seg fra hverandre på en rekke faktorer, blan
 2. g i bygg, avfall og bruk av fluorholdige gasser. Dette betegnes som ikke-kvotepliktig sektor fordi disse utslippene ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp. Les mer om Norges utslipp og EUs kvotemarked
 3. Hva bør jeg som er tillitsvalgt i privat sektor vite om pensjon? Mange bedrifter endrer sin pensjonsordning. Hva kan du som er tillitsvalgt påvirke, og hva er egentlig en god ordning? Og hvordan vet du om medlemmene i din bedriftsgruppe er med i AFP-ordningen? Her får du oversikt over noen av de viktigste tingene du trenger å vite om pensjon
 4. (Velg Offentlig sektor > KOSTRA) I Statistikkbanken finnes samtlige KOSTRA-tall i tabeller etter tjenesteområde. Statistikkbanken er fleksibel ved valg av antall variabler, kommuner og år som skal være med i tabellvisningen. I Statistikkbanken er det også mulig å lagre spørringen for senere bruk av tabellen
 5. imum 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år har jobbet i en bedrift som er tilsluttet AFP-ordningen. Du må arbeide

Hva er egentlig det diffuse feltet mellom stat og marked vi kaller den tredje sektor? Nå har forskere fra åtte land utarbeidet en felles definisjon som vil gjøre det mulig å måle sektorens omfang og betydning i de europeiske landene. Den tredje sektor får mye av æren for Europas velferd,. Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 09.12.2019 Hva er AFP-etteroppgjøret Hva er Privat AFP? En tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene

«Kjøttgryta» - Personlige brev i fellesdagbok - Arkivverket

offentlig sektor - Store norske leksiko

AFP-ordningen er felles for alle ansatte i privat sektor som har AFP-avtale, gjennom Fellesordningen for AFP. Les mer om AFP i offentlig sektor. AFP er en livsvarig pensjon som kan tas ut fra fylte 62 år. Du må samtidig ta ut alderspensjon Her finner du årets utlysning for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Søknadsfrist 16.september 2020. Kommunen er først ute i Norge med å bygge en demenslandsby fra grunnen av. Prosjektet Demenslandsby som samskaping (DEMSAM) handler om å tilby demensomsorg på nye måter

Det er likevel NAV som utbetaler pensjonen til deg. Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger. Du kan også sjekke utbetalinger i Din Pensjon. I kommunal sektor er det kommunens AFP-leverandør som beregner og utbetaler pensjonen til deg Hva er offentlig sektor? Offentlig sektor er et begrep som brukes til å identifisere den delen av en nasjonal s € ™ s økonomi som er fokusert på å gi grunnleggende tjenester til innbyggerne gjennom rammen av en statlig organisasjon. Mens omfanget av tjenester klassifisert s Det er enklest å søke elektronisk om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor i nettjenesten Din pensjon. AFP-søknaden en del av søknadskjemaet for alderspensjon i folketrygden. Søker du elektronisk søker du altså om alderspensjon og AFP samtidig, og saksbehandlingstiden er kortere

Hva er digitalisering? Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor Oversikten er hentet fra Tove Midtsundstad og Roy Nielsens Fafo-rapport Arbeid og pensjon i kommunal sektor (2014).Selve listen bygger på KLPs oversikt.. Som det framgår av hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), kap. 2, pkt. 2.1.3, skal aldersgrenser og regler for rett til alderspensjon i kommunal- og fylkeskommunal sektor følge statens Du kan tjene inntil 15 000 kroner uten at offentlig AFP blir redusert. Inntekt over 15 000 kroner vil føre til redusert AFP. Dette gjelder i statlig sektor, men gjelder ikke nødvendigvis i hele AFP-perioden i kommunal sektor. Hvis AFP fra 65 år er beregnet som en tjenestepensjon, kan man tjene hva man vil i privat sektor

Video: Privat sektor - Wikipedi

Hva er en medlemsbedrift Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt. Statistikken viser hva timelønna omtrent ville vært ved 37,5 timers arbeidsuke. Vis tall for menn og kvinner Hva er innovasjon i offentlig sektor? Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) forstår innovasjon i offentlig sektor slik: Innovasjon i offentlig sektor kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte Det er viktig med en balanse mellom privat og offentlig sektor. Hvis produktivitetsveksten i offentlig sektor bare er litt lavere enn den er i privat sektor, fordi offentlige virksomheter mangler presset fra markedet og trusselen om å gå konkurs, vil det samlede velstandstapet bli større jo større offentlig sektor er Innenfor den statlige sektor skjer det en permanent samordning gjennom kartellet LO-Stat. LO-Stat er en fellesorganisasjon for alle LO-forbund som organiserer ansatte i staten og LO-kommune det samme for kommuneansatte. Innen LO foregår det ofte en samordning av det som skjer i privat, statlig og kommunal sektor

Taushetsplikt i skolen og andre viktige regler ansatte må

Alle vet at offentlig sektor er viktig

Det pågår for tiden et europeisk forskningsprosjekt som forsøker å komme frem til en konsensus- og «nedenfra og opp»-basert definisjon av hva ideell virksomhet er - eller nærmere bestemt hva begrepet tredje sektor rommer, som er det begrepet som benyttes i dette europeiske prosjektet Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist Er det mulig å tro på en slik forbedring i måten offentlig sektor styres på i Norge, gitt hva slags krefter og mekanismer som påvirker styringen? Det er selvsagt lov å håpe, selv om det ligger snublende nær å minne om den gamle sannhet at pessimistene vanligvis får rett, selv om optimistene har det hyggeligere i mellomtiden

Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Etter at Norge gikk med i EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser Hva skal arkiveres? Arkivloven er svært omfattende. Alle som håndterer eller produserer materiale i offentlig sektor er forpliktet til å vurdere om det skal journalføres og deretter sørge for riktig arkivering. E-poster adressert direkte til saksbehandlere kan også være arkivverdig materiale Hva er frontfagsmodellen? I den norske modellen for tarifforhandlinger forhandles det først for avtaleområder med et stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet. En blanding av markedsforhold og institusjonelle mekanismer bidrar til at lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor er normen også for lønnsveksten i resten av økonomien Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ Etter at årets lønnsoppgjør er i havn i privat sektor får en rekke bransjer oppjustert det som er absolutt laveste timelønn bedriften kan operere med. Ny minstelønn i syv bransjer: Sjekk hva satsene er fra 1. juni | FriFagbevegels

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. De er pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper. Innskuddspensjon er den dominerende pensjonsordningen i privat sektor i dag. Rundt 90 % av alle bedrifter og ansatte i privat sektor har i dag innskuddspensjon. Etter at det ble mulig å tegne innskuddspensjon i 2001 har stadig flere bedrifter valgt slike ordninger Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der det andelen mannlige ledere er størst. Du finner flere tall om dette i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling; Far jobber mindre - mor jobber mer Publisert 29. Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold (OKOS) lyser ut en midlertidig 100% stilling som rådgiver/fagkonsulent. 7. oktober 2020; Bestill merke som viser - Godkjent lærebedrift, Vi har lærling! 25. september 2020; Sykehuset Østfold sin første lærling i logistikkfaget - for mer informasjon, se link nedenfor 16. september 202 Det er i seg selv et poeng at verdiene i offentlig og privat sektor kan sies å ha konvergert over tid: Mens kravet til økonomisk effektivitet, som jo er en kjerneverdi i privat sektor, har tiltatt i det offentlige, har vi vist ovenfor at næringslivet ser ut til å stå overfor et tiltakende krav om å ta samfunnsansvar - som jo er selve verdigrunnlaget for offentlig virksomhets eksistens

Det er behov for å tenke nytt om samhandlingen mellom offentlig og privat sektor. Det handler ikke lenger om hvem som skal produsere hva, men hvordan offentlig sektor kan skape nye løsninger sammen med aktører i privat sektor, det være seg innbyggerne selv, næringsliv eller akademia Hva er arbeidsgiver pålagt å spare til deg, og hvilke valg har de? Vi gir deg først en rask oppsummering rundt innskuddspensjon i tilfelle du ikke er kjent med dette. Arbeidsgivere er nemlig pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Og de fleste velger det som kalles innskuddspensjon Hva er «fleksibel arbeidstid» og «hjemmekontor» - og hvordan fungerer det? I denne artikkelen, derimot, vil vi blant annet presentere følgende. Det er først og fremst tariffavtalene i offentlig sektor som har bestemmelser om fleksibel arbeidstid For kommuneansatte er det kommunens AFP-leverandør som beregner og utbetaler pensjonen. AFP for de som er født i 1963 og senere. Ny AFP for ansatte i offentlig sektor vil nå være en livsvarig påslagsordning, som kommer i tillegg til folketrygden. De som er født i 1962 eller tidligere skal beholde dagens AFP-ordning

Hva er forskjellene mellom offentlig sektor og privat

 1. Men skillene er ikke tydelige. For eksempel vil mange private arenaer, som et shoppingsenter, være å betrakte som en offentlig plass. Offentlig sektor består av de virksomheter som er eiet og drevet av stat eller kommune, og i hovedsak finansiert gjennom skatt og avgifter. Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 5.4.2018
 2. Styringsverktøy i offentlig sektor retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor som ønsker å utvikle sin kunnskap om styringsmuligheter- og utfordringer i offentlig sektor og utvikle en praktisk forståelse av styringsverktøy i offentlig sektor.. Emnet Styringsverktøy i offentlig sektor består av tre hoveddeler. Første del fokuserer på hvordan samfunnsutviklingen skaper.
 3. Hva er felleskomponenter? Artikkel | Sist oppdatert: 08.12.2014 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsfeltet, slik som innlogging, autentisering, registre, osv
 4. For å søke om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor går du til www.nav.no, velger Person - Din pensjon og logger inn. Her får du søkt om alderspensjon og AFP i samme søknadsskjema. Ved å søke elektronisk, vil du vanligvis få kortere saksbehandlingstid
 5. HVA SIER LOVEN OM FORBIGÅELSE VED ANSETTELSE? Er du ansvarlig for ansettelser i offentlig sektor er du helt avhengig av å ha gode rutiner for dokumentasjon av ansettelsesprosesser. Webcruiter er en rekrutteringsløsning som gjør det enkelt for deg å holde oversikt og sørge for at gjeldende regelverk blir fulgt
 6. Den viktigste ordning for pensjon i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Lov om obligatorisk tjenestepensjon i private arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2006. Mer informasjon om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) finner du på regjeringen.no
 7. Hva er AFP-etteroppgjøret? Skriv ut side. AFP-etteroppgjøret gjelder bare for deg som har AFP i offentlig sektor. AFP i kommunal sektor. Er du medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning, må du kontakte denne om du har spørsmål om AFP og etteroppgjør

Men hva er egentlig AFP? Er privat og offentlig det samme? AFP, eller avtalefestet pensjon, er en pensjonsordning som gir deg mulighet til å gå av med pensjon allerede fra du er 62 år. Dette er omtrent det en eneste offentlig og privat AFP har felles. Vi skal se nå litt nærmere på forskjellene. AFP i offentlig sektor Hva som er en god ordning for deg, vil avhenge av hva du selv mener er viktig. For eksempel kan du mene at det å kunne velge risikoprofil i forvaltning av pensjonsmidlene er positivt. Forvaltning med en høy andel aksjer vil gi høyere forventet pensjon over tid enn forvaltning med en lavere andel av midlene plassert i aksjer Er du medlem i KLP er du meldt inn i pensjonsordningen gjennom jobben din. De fleste arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor har avtale om offentlig tjenestepensjon hos KLP. Det er arbeidsgiver som skal melde deg inn i ordningen

Ikke-kvotepliktig sektor - Energi og Klim

Hva er AFP? AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å ga av med pensjon allerede når du blir 62 år. 12.01.2018 av Geirmund Jor AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike Hva er ytelsespensjon? Ytelsespensjon er en tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn. Ytelsespensjon i privat sektor er vanligvis livsvarig. Det betyr at den betales ut månedlig, resten av livet, fra det tidspunktet du begynner å ta ut pensjon Hva med de som er født før 1963? Du får pensjonsrettighet for tidligere medlem (oppsatt rett) beregnet med reglene som er beskrevet i denne artikkelen, hvis du slutter i offentlig sektor før pensjonsalderen. Du må ha minst tre års samlet opptjening fra offentlig sektor for å få rett til alderspensjon Hva lønner seg for meg? Det er NAV som beregner både hvor mye du eventuelt vil få i AFP, og i uføretrygd. Du må derfor ta kontakt med NAV for å få hjelp til å beregne hva som lønner seg for deg av uføretrygd eller AFP 77 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 47 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2017). ØKONOMI. Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2019)

Hva som blir definert som profesjonsstudie og ikke, handler i stor grad om hvilket syn på profesjonsbegrepet en tar utgangspunkt i. Dette er grunnen til at helt ulike utdanninger som jurist, lærer, medisin og sykepleier alle blir definert som profesjonsstudier Hva er frontfaget? Frontfaget forhandles før de øvrige overenskomstene innen både privat og offentlig sektor. Del denne Opplegget for forhandlingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med. Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatte virksomheter. Hva er så konsekvensene av at det samles inn, sammenstilles og bearbeides store mengder data om innbyggerne? Har vi kompetanse i offentlig sektor til å utnytte mulighetene? Vil personvernet bli ivaretatt på en god måte når data som er samlet inn med ulike formål kobles sammen Status digitalisering i offentlig sektor 2016. Å utvikle fellesløsninger, digitalisere tjenester og prosesser og å gå over fra analoge til digitale kommunikasjonskanaler er sentrale virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Hvor langt er vi kommet i dette arbeidet - hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor

Hva er forskjellen på AFP og alderspensjon? AFP (avtalefestet pensjon) For deg som er født i 1962 eller tidligere er avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor er en førtidspensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon tidligere. Dersom du oppfyller kriteriene for AFP,. Siden for deg fra offentlig sektor som har bruk for oss En boligalarm er ikke lenger bare en innbruddsalarm. Ny og mer tilgjengelig teknologi tillater at man kan installere avanserte overvåkningssystemer i helt vanlige boliger, til en relativt rimelig penge. Dersom man ønsker å installere en boligalarm kan være lurt å sette seg litt inn i hva som finnes på markedet, for det finnes overraskende mange alarm- og smarthusløsninger å velge mellom

I Innovasjonsbarometeret ønsket vi å vite mer om hva som fremmer og hva som hemmer innovasjon i kommunal sektor. På en skala fra 1 til 6 ble virksomhetslederne bedt om å vurdere en rekke faktorer som tradisjonelt er blitt betraktet som hemmere og fremmere av innovasjon DEBATT Debatt: Private aktører Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor Konkurranse har gitt bedre skoler, sykehus og barnehager

Hva er de største utfordringene for å bedre effektiviteten? Og er mål- og resultatstyring et godt styringsverktøy for offentlig sektor? Ukens gjest er Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) Når vi er ute hos våre kunder og diskuterer god virksomhetsstyring og intern kontroll, får vi ofte spørsmål om hva som er god praksis, hvordan gjør «de andre det?». Tre forsvarslinjer. Historisk har det vært bank/finans-sektoren som har vært den mest modne bransjen med hensyn på organisering av god virksomhetsstyring Hva er Privat AFP? Les om vilkårene for AFP. Søk AFP. Søk slitertillegg. Vilkår for AFP. Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Vilkårene vurderes ved to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet) Hva er oppsatt pensjonsrett? (Ny ordning) En oppsatt pensjonsrett er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver i offentlig sektor. Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ny ordning (for deg som er født i 1963 eller senere Det er den offentlige sfære gjennom demokratiske fora som juridisk regulerer skillet mellom hva som skal anses som en privat sfære, og hva som bør anses som en offentlig sfære. Høyt konsum, i privat eller offentlig sektor, er avhengig av høy verdiskaping

Hva er Innovasjonsbarometeret? Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter innenfor to sektorer: Helse og omsorg og oppvekst og utdanning. For første gang er innovasjonstakten i kommunal sektor målt Hva skjer med retten til AFP hvis jeg permitteres? Blir jeg utmeldt av pensjonsordningen? Her får du som er ansatt i privat sektor svar på hva permittering kan bety for din pensjon og hvilke rettigheter du har Ofte blandes begrepene offentlig forvaltning og offentlig sektor. Offentlig forvaltning tar seg av samfunnets fellesoppgaver; som kommuner, skoler og sykehus. Offentlig sektor er både offentlig.

Hva bør jeg som er tillitsvalgt i privat sektor vite om

Hva er en sektor analyse? Bransjeanalyse er en investering vurdering teknikk der investorene konsernselskaper som utfører lignende funksjoner innenfor økonomien inn i sektorer når analysere potensielle aksjer. Ideen bak denne tenkemåte er at aksjer innenfor en viss type virk Hva er den uformelle sektoren? En uformell sektor refererer til økonomiske aktiviteter som ikke passer egenskapene til tradisjonelle sektorer. Disse økonomiske aktiviteter er ofte utviklet av nødvendighet, og de er ikke regulert eller beskattes. I noen tilfeller kan de innebære u

Industri (latin: industria, flid) er en form for økonomisk virksomhet som er kjennetegnet av at . Råvarer blir omskapte til ferdige produkter. Produksjonen foregår i stor skala. Innsatsfaktorene som arbeidskraft og maskiner er utbyttbare.; Store forhåndsinvesteringer er nødvendig om det skal bli utbytte av det.; Produksjonen er standardisert Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren. Yrkestittelen saksbehandler er en fellesbetegnelse for ulike yrker i både offentlige og private virksomheter. Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Statistikken viser hva timelønna omtrent ville vært ved 37,5 timers arbeidsuke. Vis tall for menn og kvinner Arkivet er en selektiv hukommelse. De arkivdokumentene som er bevart som historiske arkiv representerer kun en ørliten del av alle de arkiver som er skapt. Bevaring av arkiver fra det offentlige er lovregulert. Historiske arkiv etter privat virksomhet i organisasjoner, bedrifter, institusjoner og etter enkeltpersoner - såkalte privatarkiv - blir i mye mindre grad systematisk tatt vare på Hva er en tidstyv? I offentlig sektor handler tidstyvarbeidet om å prioritere kjerneoppgavene, slik at ressursene brukes på en måte som gir gode og effektive tjenester for brukere, borgere og næringsliv

Kostra - Ss

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data . Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data ( NLOD ) Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region

En sektor er en spesifikk størrelse divisjon av en harddisk, optisk plate, diskett, flash-stasjon eller annen form for lagringsmedium. En sektor kan også refereres til som a disk sektor eller, mindre vanlig, a blokkere. Hva betyr forskjellige sektorstørrelser Hva skal være innholdet i våre etiske retningslinjer? Det er behovene i den enkelte bedrift og de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet for å formulere konkrete regler. Derfor har NHO valgt å ikke lage etiske retningslinjer for alle medlemsbedrifter I nyere arbeider er han opptatt av hvordan reformideer oppstår og spredes globalt og nasjonalt og hva som skjer når disse forsøkes tatt inn og tatt i bruk i organisasjoner. Han har bl.a. utgitt Fra teori til teknikk: private organisasjonsutviklingsfirmaer i offentlig sektor (1991), Den syke stat: myter og moter i omstillingsarbeidet (1992), Moderne organisasjoner

Ansiennitet fra andre AFP-ordninger i privat sektor. Ansiennitet fra de gamle AFP-ordningene til Arbeidsgiverforeningen Spekter og Finans Norge (tidligere Finansnæringens Arbeidsgiverforening) er likestilt med ansiennitet fra Fellesordningen for AFP Hva er lokale lønnsforhandlinger? De lokale lønnsforhandlingene er en stor del av den samlede lønnsveksten i privat sektor. Sjekkliste lokale lønnsforhandlinger. Denne sjekklisten gir deg svar på om du er tilstrekkelig forberedt til lønnsforhandlingene i din bedrift Det betyr at sektoren er mer sårbar for farene som lurer der ute på det store internettet. For farene er reelle, noe flere tusen norske bedrifter erfarer hvert eneste år. Kunnskap. Men hva bør du som bedriftsleder tenke på når det kommer til digital sikkerhet, og hva er de største farene akkurat nå Digitaliseringen av samfunnet vårt skjer over alt hele tiden, og stadig nye muligheter oppstår. I denne rapporten presenterer vi konkrete eksempler på hva digitalisering av offentlig sektor er og kan bety i framtiden, blant annet sett gjennom brillene til fire svært forskjellige grupper ansatte i offentlig sektor Hva som skjer i ulike møterom i Oslo de neste ukene vil dermed være avgjørende for summen på manges lønnsslipper. Fagbladet har i forkant av vårens hovedoppgjør hentet inn lønnsstatistikk fra alle norske kommuner, bortsett fra Oslo. Hovedstaden er nemlig ikke med på hovedtariffavtalen i KS-området

Bankvesen, kroner og ”Reichskreditkassenscheine” - Arkivverket

Hva er privat AFP? - Finansportale

Sjekk hva du kan vente å få i pensjon og vurder om du trenger ekstra sparing. Samlivsbrudd og skilsmisse - hvordan skal verdier fordeles . Jobber du i privat sektor er sjansen stor for at arbeidsgiveren din sparer til pensjon i en innskuddsavtale Hva er SkoleSec? SkoleSec er et øke kompetansen gjennom strategiske nettverk og bedre delingspraksis slik at best mulig rutiner etableres i hele sektoren. En viktig målsetning med forprosjektet er å få etablert en struktur for samarbeid og samordning med utdanningsmyndigheter og andre nasjonale aktører

Mot en felles definisjon av tredje sektor - Senter for

Forma er eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand. Dette er ein definisjon som ikkje berre handlar om dei bedriftsøkonomiske sidene ved innovasjon. Meirverdi for samfunnet er ein viktig faktor når vi snakkar om innovasjon i offentleg sektor, fordi ein må sjå på både bedriftsøkonomiske resultat og samfunnsøkonomiske fordelar For å opeasjonalisere strategien må man derfor sette KPI'er som faktisk fungerer. Her er 10 enkle råd for å utvikle KPIér som fungerer: 1) Begynn med strategi. Uten god kjennskap til hva forretningen eller organisasjonen ønsker å oppnå, ender man ofte opp med veldig mange KPI'er Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Eventuelle unntak fra dette vil være spesifisert i utlysningen. Se definisjon av offentlig sektor. Hva kan det søkes om Hva er fordelene? / Offentlig sektor; Samfunnsviterne skal være en pådriver for dine lønns- og arbeidsbetingelser og jobbe aktivt for å heve ditt lønnsnivå. Vi gir relevante faglige tilbud og sikrer deg tilgang til et betydelig nettverk

Pareto 1 - versjon 2: 2 Tilbud og etterspørsel

Avtalefestet pensjon (AFP

Hva er en sektor Gear? En sektor gear er en flat anspore type enhet som bare har tenner langs en kort del av dens omkrets; den gjenværende del av redskapet er glatt. Disse girene er vant til å kjøre andre elementer eller drives seg i mekanismer som bare reiser gjennom en er hva man kaller svar-skjevhet. Man må også ta i betraktning at undersøkelsen er besvart av to helt ulike målgrupper og resultatene reflekterer dette. Se figur 3, s. 7. P D I M . Spørreskjema om innovasjon i offentlig sektor . Hva er din status?. Hva er offentlig tjenestepensjon? Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP Ett av fokusområdene er å styrke informasjonssikkerheten gjennom økt bruk av styringssystem for informasjonssikkerhet. I rapport 2012:15 har Difi sett på erfaringer med innføring av slike systemer, og gir råd om innføringen. Difi forvalter også kravspesifikasjonen for pki i offentlig sektor Hva er en påslagsmodell? Offentlig sektor går nå fra ytelsespensjon - som gir 66 prosent av sluttlønn før levealdersjustering - til en påslagsmodell. I påslagsmodellen får du pensjonsopptjening for alle år i arbeid, og det er ikke lenger et tak på hvor mye du kan få i samlet pensjon, slik det var tidligere

Hva er AFP - Fellesordningen for AF

Et vanlig svar er at et estimat er et anslag på sannsynlig eller forventet kostnad. Dette svaret er i tråd med AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering) og flere andres rammeverk. Men, hva betyr egentlig sannsynlig eller forventet kostnad? Hvor sannsynlig skal det være? Hva skal forventingene bygge på? Uheldigvis er de fleste rammeverk og lærebøker om kostnadsestimering. Hva er et skattekort? Alle som arbeider i Norge må ha et skattekort. Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg. Beløpet som arbeidsgiveren din trekker, kalles skattetrekk eller forskuddstrekk Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn. Som konsulent i offentlig sektor kan du være ansatt som. konsulen RSS-feeder er en enkel måte å holde deg oppdatert på med favoritt nett stedene dine, for eksempel blogger eller nett blader. Hvis et område har en RSS-feed, blir du varslet når et inn Legg blir vist, og deretter kan du lese et sammendrag eller hele innlegget Horeca (eller HORECA) er en forkortning benyttet i Europa for en sektor av matindustrien som består av etableringer hvor mattjenester forberedes og serveres. Begrepet er en bokstavsammensetning av ordene hotell, restaurant og catering; HRC, hvilket har gitt begrepet Horeca.. Begrepet stammer fra Nederland, som i 1964 fikk en egen lov kalt De Drank- en Horecawet

AFP i privat sektor - Smarte Penge

AFP i privat sektor - hva er det? AFP er forkortelse for avtalefestet pensjon og ble etablert allerede i 1988 som et samarbeid mellom arbeidsgiverne (NHO) og landsorganisasjonen (LO). Hensikten var å gjøre det mulig og tidlig pensjonere «slitne arbeidere» på en verdig måte Men hva betyr egentlig lean, og hvordan kan det hjelpe offentlig sektor? Lean, eller slank / veltrimmet på norsk, er originalt en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester ( 1 ) Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? - 435.000 kroner i året og oppover. Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? - De tror jeg er gode. Hva er egentlig forskjellen på en rådgiver og en konsulent i offentlig sektor? - Hos oss i Utlendingsnemnda bruker vi ikke stillingstittelen konsulent, men førstekonsulent En del av skatten er indirekte innbetling til Folketrygden, og man er del av Helfo-systemet ved kun å betale egenandeler hos lege, sykehus osv. Flytter man permanent til enten Sverige, Spania eller andre EØS/EU-land og mottat alderspensjon, skal man likevel flåes med 15% kildeskatt, men for HVA DA Begge er avhengig av et positivt omdømme; for staten er dette ennå viktigere enn i privat sektor fordi store samfunnsinteresser står på spill - staten kan ikke undergrave sin egen legitimitet. Men kanskje det viktigste er dette: Når et IKT-system er besluttet vedtatt igangsett i offentlig sektor, er det normalt ingen vei tilbake, uansett budsjettoverskridelser

Bygger egen landsby: Hva er livskvalitet for personer med

07.09.20 13.00 Gratis Webinar Kontakt: Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud 07.09.2020 13.00.00 Europe/Oslo Webinar: Innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv Gratis Webinar Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud Jorunn.Birgitte.Gjessing-Johnrud@innovasjonnorge.no Legg til i kalende De siste 2-3 årene har det vært mye snakk om digitalisering av offentlig sektor, og det er lansert digitale agendaer og digitale programmer. I Norge er en rekke offentlige funksjoner og tjenester allerede digitalisert, og studier og sammenlikninger med andre land viser at det offentlige Norge er langt fremme i å levere digitale tjenester til næringsliv og borgere

Vil ikke gjøre Norge til et «foregangsland» påPresser på for Veterinærinstituttet i Trondheim - adressaHva gjør en anleggsgartner? - blianleggsgartner

Disrupsjon er blant annet det som skjer når et selskap ikke greier å tilpasse seg nye teknologier og nye måter å drive sin virksomhet på, i bedrifter og i offentlig sektor at det muliggjør helt nye forretningsmodeller, Vi vil bruke din informasjon til å forutsi hva du kan være interessert i Hva er forskjellen mellom å jobbe i staten og å jobbe i kommunen? Og hvorfor er det mer lukrativt å jobbe i privat sektor? Er det ikke mange goder i det offentlige også? Og hvor kommer egentlig det offentlige inn hvis kommune og stat er skilt? Håpe du kan hjelpe meg. mvh Jobbsøke En regnskapsmedarbeider tjener en lønn ca kr 750 000 i gjennomsnitt. Dette er lønnen på tvers av alle regnskapsmedarbeidere i Norge. Forstå hva man tjener i lønn som medarbeider innenfor regnskap Hva er virksomhetsstrategi i staten? En statlig virksomhet skal løse et bestemt samfunnsoppdrag eller formål på oppdrag fra overordnet myndighet, og er politisk bestemt. Dette utgangspunktet legger rammer for utformingen av og innholdet i strategier i statlig sektor Jeg er enig i at vi må ha en egen digitaliseringsminister. Men premisset i BTs leder er feil - digitalisering er mer enn å effektivisere offentlig sektor. Vi vet at velferdsstaten står overfor store utfordringer som følge av aldrende befolkning og reduserte oljeinntekter. Digitalisering er viktig for å løse disse utfordringene Hva skjer hvis du ikke jobber i privat sektor eller er arbeidsledig? Avtalen med Kron inkluderer et veldig godt tilbud med rabatter både på egen pensjonskonto, fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS)

 • Charolais okse vekt.
 • Sta og veda.
 • Suksessterte i langpanne med sjokolade.
 • Glimvannet.
 • Nunca me olvides pelicula trailer.
 • Fender custom shop 1956 stratocaster nos.
 • Nemo fish spa köln (holweide) köln.
 • Colegio vizcainas preescolar.
 • Fieber braunschweig bilder.
 • De urørlige viaplay.
 • Stellenangebote bitburg teilzeit.
 • Makaroner kungsörnen.
 • Kart over bulgaria.
 • Hvor får man kjøpt matavfallsposer.
 • Eksempel på vellykket integrering.
 • Homofile vitser.
 • Cytosolen i cellen.
 • 3 liga.
 • Wohngesellschaften giessen.
 • Hannover 96 tickets ermäßigt.
 • Hotel aalborg sentrum.
 • Brudesko bergen.
 • Løping i kulda.
 • Tysk by kryssord.
 • Tekna gjensidige bil.
 • Biltema uppsala öppettider.
 • S ft4 normalverdier.
 • Mr600.
 • Do på båt.
 • Bilxtra eid.
 • Harry potter age in each movie.
 • Gordon ramsay restaurant las vegas.
 • Ekonomiska biblioteket göteborg.
 • Genthin plz.
 • Wetter oslo 7 tage.
 • Priser i usa 2017.
 • Alleinerziehende dresden.
 • Minsky lege.
 • Embryon 7 semaines.
 • Payr gebyr.
 • Statistikk navn kriminalitet.