Home

Fagskolepoeng 2021

Prop. 47 L (2017-2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) endring fra fagskolepoeng til studiepoeng med videre. Les dokumentet Last ned dokument. Dokumentet i RTF format (214,7 kB) (ZIP-et RTF fil) Dokumentet i PDF format. Fagskolene tar med glede imot nyheten om at fagskolepoeng skal skiftes ut med studiepoeng. Men regjeringen kunne vært enda mer konkret, mener landets største, Fagskolen Innlandet Fagskolene jubler for at fagskolepoeng byttes ut med studiepoeng Fagskolene tar med glede imot nyheten om at fagskolepoeng skal skiftes ut med studiepoeng. Men regjeringen kunne vært enda mer konkret, mener landets største, Fagskolen Innlandet I august 2017 slapp NHO en rapport som viser at det er et stort udekket behov for fagskoleutdannede i NHOs medlemsbedrifter. Signalene fra de andre arbeidslivsorganisasjonene sier det samme. Norge trenger flere fagskoleutdannede! Fagskolepoeng blir studiepoen Med virkning fra 1.8.2017, innføres ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng). Fagarbeidere som oppfyller krav til innplassering i stillingsgruppen, overføres pr. 1.8.2017 og årslønn justeres opp til laveste utregnede årslønn

(1) Fagskoler skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Innpassing kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold Fagskolepoeng ble innført i 2013 som en egen vurdering i fagskolesystemet, og denne vurderingsordningen teller ikke i høyere utdanning. Mens representanter for næringslivet, for fagskolene og for fagskolestudentene er tilhengere av å erstatte betegnelsen fagskolepoeng med studiepoeng, er representanter for Unio, Utdanningsforbundet og enkelte andre organisasjoner imot Fagskoler som per 1. januar 2017 var organisert i et studieforbund etter lov om voksenopplæring, Ved overgangen fra betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng skal fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene som ønsker det. Fagskolen kan kreve at disse dekker utgiftene til utstedelse av det nye vitnemålet Utdanning på fagskole ble tidligere målt i fagskolepoeng, men fra 1. juli 2018 ble dette endret. Utdanningen måles nå i studiepoeng: Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng; Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng; Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk)

fagskolepoengsenheter avlagt i 2017 som legges til grunn for den resultatbaserte uttellingen i 2019. Det betyr at jo flere fagskolepoeng fagskolestudentene avlegger, jo mer tilskudd får fylkeskommunene, uavhengig av de samlede resultatene i sektoren. Det resultatbasert - Fagskolene må ikke oppleves som en blindvei. Derfor vil jeg gi fagskolestudenter mulighet til å konvertere fagskolepoeng til studiepoeng, sier Kent Gudmundsen. Han er et av Høyres medlemmer i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og det er denne komiteen som har ansvaret for fagskolene Forskerforbundet viser til høringsnotat datert 28. juni 2017 om Ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil, og oversender med dette sitt innspill. Generelle kommentarer Generelt mener Forskerforbundet at mange av forslagene i høringen vil bidra til at fagskolen styrkes og bli mer attraktiv både for studenter og for arbeidslivet

Forside - UtdanningsnyttOrganisasjonskart - ISA - International Stunt Academy

SVAR: Hei Både fagskolepoeng og studiepoeng er måter å si noe om hvor lenge du har studert. På universiteter og høgskoler måler man omfanget av studiene i studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer e.. Tilrådingen fra Kunnskapsdepartementet ble godkjent i statsråd 16. mars 2018. Proposisjonen har fått betegnelsen Prop. 47 L (2017-2018) Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Fagskolepoeng er en måte å måle omfanget av en fagskoleutdanning. 60 studiepoeng tilsvarer ett års utdanning. Fagskolepoeng er ikke det samme som studiepoeng. Studiepoeng gis for høyere utdanning, altså utdanning tatt ved et universitet eller en høgskole

Fagskolepoeng blir studiepoeng I Utdannings- og forskningskomiteens tilrådning til Stortinget bekreftes betegnelsen studiepoeng i stedet for fagskolepoeng. Komiteen støtter også forslaget om at alle fagskoler skal ha rett til tilknytning til en studentsamskipnad, og mener dette er viktig for å gi studenter ved alle fagskolene tilbud om et bedre velferdstilbud Fagskolene på Østlandet. Fagskolene på østlandet er en samarbeidsorganisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen, der Fagskolen Telemark, Fagskolen Tinius Olsen, Fagskolen Innlandet, Gjøvik, Fagskolen i Vestfold, Fagskolen Oslo Akershus og Fagskolen i Østfold har samordnet informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter under en felles paraply

Prop. 47 L (2017-2018) - regjeringen.n

Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne. For å sikre en nasjonal standard for fagskoletilbudene, tok arbeidslivets organisasjoner initiativ til å få etablert felles planer utarbeidet av nasjonale utvalg Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform: Nettbasert Sakkyndige: Yngve Brovold Frode Næsje Dato for vedtak: 8. november 2017 NOKUTs saksnummer 17/01020 . i Forord Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring elle Poengberegning og rangering Det generelle grunnlaget for opptak til toårig fagskole er: fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev / svennebre Fagskole. Høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år Studielivet byr ikke bare på glede, trygghet og god helse. For mange kan livet som student tidvis være ganske krevende. Da kan Studenter spør gi litt hjelp på veien.. Les mer om Studenter spør

Til tross for sterk støtte for å bruke «studiepoeng» som begrep også i fagskoleutdanning, har Kunnskapsdepartementet nå bestemt at det skal benevnes «fagskolepoeng». Begrunnelsen fra KD er «svært delte meninger» om hvilket begrep som skal brukes. NFF var blant d Deres ref: Vår ref: 159545/1 Vår dato: 16.01.2017. Bakgrunnsnotat til åpen høring om Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning Behov for en styrket fagskole. Det er behov for en styrket fagskolesektor og for en mer helhetlig politikk for fagskolen Du må i tillegg levere originalt vitnemål med fagskolepoeng til Fagskolen i Østfold. Dette gjelder vitnemål utskrevet med fagskolepoeng fra Fagskolen i Østfold og tidligere navn Østfold Fagskole etter 1.8.2011. NB! Ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt som nye vitnemål med studiepoeng Denne retten ble fjernet med en forskriftsendring i mars 2017. Det betyr at hvis du er en av dem som hadde rett til å få nytt vitnemål med fagskolepoeng, men ikke brukte denne retten, har du heller ikke rett på nytt vitnemål med studiepoeng fra fagskole. Reglene om retten til nytt vitnemål står i fagskoleloven §§ 19 og 44

Fagskolene jubler for at fagskolepoeng byttes ut med

Barne- og ungdomsarbeidere kan få god videreutdanning på fagskole. Dagens fagskoler innen helse- og oppvekstfag er alle ettårige og gir 60 fagskolepoeng Allerede i 2017 får fagskolene 58 millioner kroner ekstra over Den viktigste endringen er at det som hittil har vært fagskolepoeng - skal bli studiepoeng, dersom Stortinget er enig med. I august 2017 slapp Fagskolepoeng blir studiepoeng Med den nye loven skal altså dagens fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Når loven trer i kraft 1. juli, får også tidligere fagskolestudenter mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom Fagskolepoeng ble innført høsten 2013 for å beskrive læringsutbyttet og studentenes forutsatte arbeidsinnsats i fagskoleutdanningen. Komiteen har merket seg at termen «fagskolepoeng» er lite kjent og anerkjent blant studenter og i arbeidslivet, og støtter innspillene om at innføring av studiepoeng vil kunne øke fagskolenes attraktivitet og status 20. april 2017 Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene. En samlet komité vil at skolene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning» og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente «fagskolepoeng»

KS støtter de fleste vurderinger og endringsforslag, men stiller seg noe undrende til hvordan forslaget om endring fra fagskolepoeng til studiepoeng praktisk skal la seg gjøre. Publisert: 21.09.2017. Bakgrunn Vi viser til høringsutkast for ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil med høringsfrist 30.9.2017 Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning Fagskolestudentene jubler over at utdanningen i framtiden vil gi studiepoeng og anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning»

Ny fagskolelov vedtatt - fagskolen blir enda bedr

Skrevet 3. mai 2017 7. juli 2017 av HSFT-styret. Regjeringen vil også endre betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng. - Vi gjør det etter sterkt ønske fra fagskolene, som påpeker at dages betegnelse fungerer dårlig. Det kan gjøre fagskoleutdanningen mer attraktiv 2017. innhold 22 33 34 36 Meld. St. 9 (2016-2017) Melding til Stortinget Fagfolk for fremtiden Fagskoleutdanning 30 42 STARTER NORSK RESTAURANTSKOLE SLUTT PÅ FAGSKOLEPOENG Reportasjer 22 Fra Lofoten til London 28 Fra studiespesialisering til yrkesfag 30 Fagskolemeldingen 33 Rektor blogger 42 Privat restaurantskole 44 Livet på interna 60 FAGSKOLEPOENG NOKUT-søknad sendt 15. sept. 2017 Fagskolestyret: • Bane NOR SF /Jernbanedirektoratet, • Foretakene (NSB), • Arbeidstakerorganisasjonene (NJF, NLF) • Ansatte- og studentrepresentant Kai Erik Jense

Kommuneoppgjøret gir kr 20

Voksne kvinner utgjør flertallet på fagskolestudier i helse og oppvekst. Unge fagarbeidere vet lite om hvilke muligheter som fins for videreutdanning. Fagarbeidere som er ansatt i kommunen, kan nå få 20.000 kroner ekstra i lønn hvis de har utdanning på fagskolenivå Fra og med første august 2017 gir fagskoler med 60 fagskolepoeng opptil 20.000 kroner. Fortsatt gjelder det bare for kommunale fagarbeidere med ett års relevant fagskole (60 studiepoeng), og som ikke tidligere har fått uttelling

Av NTB 19. april 2017, 06:55. Utdanningskomiteen på Stortinget la tirsdag fram sin innstilling til regjeringens forslag for å styrke fagskolene. En samlet komité vil at skolene anerkjennes som høyere yrkesfaglig utdanning og at utdanning her skal gi studiepoeng, i stedet for dagens lite kjente fagskolepoeng 16.05.2017 av Hermann Albert Regjeringen vil også endre betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng. 48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene - regjeringen.no - Vi vil gi fagskoleutdannede tilleggspoeng og vi vil ta tak i lærestedenes ordninger for godkjenning 25. april 2017 Nå vil Regjeringen innføre studiepoeng for fagskolestudier. Stortingets utdanningskomite la tirsdag frem en innstilling til regjeringens forslag om å styrke fagskolene. Komiteen går inn for at fagskolene skal bytte ut dagens fagskolepoeng med studiepoeng. Dette. I fagskoleloven er det vedtatt at fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Utdanning på minimum to år ved fagskole vil dermed gi 120 studiepoeng i stedet for 120 fagskolepoeng. Det vises i den forbindelse til Prop. 47 L (2017-2018) kapittel 16.1 Da fagskolepoeng ble innført i 2013 ble det fastsatt i forskriften at de som hadde fullført fagskoleutdanning mellom 1. august 2011 og 2013 kunne be om å få nytt vitnemål som oppga fagskolepoeng. Retten til å få utstedt nytt vitnemål fra 1. august 2011 som oppga fagskolepoeng, ble opphevet ved ny fagskoleforskrift i 2017

Forskrift om fagskoleutdanning - Lovdat

 1. LO har i forslaget til ny fagskolelov fått gjennomslag for mange av de endringene vi mener er nødvendige for å styrke fagskolene. Det gjelder særlig å gi fagskolene reell anerkjennelse som høyere yrkesfaglig utdanning, men også at fagskolene skal få studiepoeng, styrking av studentenes rettigheter, representasjon i fagskolerådenes styringsorgan og at fagskolene nå skal få et ansvar.
 2. Flere artikler tagget med fagskolepoeng. 22.04.2017. kronikk. Vi trenger flere fagarbeidere. Vi vil mangle 130.000 fagarbeidere i 2030. Flere må få øynene opp for mulighetene fagskolene gir, skriver Anne Tingelstad Wøien fra Sp. 22.01.2017. Vea utdanner mestere, ikke mastere
 3. Publisert torsdag 11. mai 2017 - 12:47 Saken er produsert og finansiert av Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse - Les mer Med Stortingets vedtak 2. mai fikk Fagskolen aldring og helse og andre fagskoler i Norge anerkjennelse som høyere utdanning
 4. Høringsfristen er 30. september 2017. Formålet med forslag til ny fagskolelov er å følge opp stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» som ble vedtatt i Stortinget i mai. De viktigste endringene i innholdet er blant annet omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng,.
 5. Fagforbundet Forbundet er LOs største forbund med nesten 360 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner

Flertall for å erstatte fagskolepoeng med studiepoen

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) - Lovdat

Bli medlem og vi hjelper deg med å få lønnen og rettighetene du har krav på. Vi står sterkere sammen Fagskoleutdanningen fra AOF, derimot, gir 60 fagskolepoeng og er den eneste HMS-relaterte fagskoleutdannelsen som er offentlig godkjent dvs godkjent av NOKUT. Utdanningen tas på deltid over to år og er organisert på to ulike måter: en kveld i uka pluss en dag i måneden, eller en variant hvor man møtes tre dager hver femte uke Oppretter egen utviklingspott. Regjeringen vil blant annet opprette en ny utviklingspott på 35 millioner kroner. - Det er viktig at fagskolene er oppdaterte på arbeids- og næringslivets behov, slik at studentene får kompetansen som landet trenger for fremtiden Sist revidert: 03.11.2017 8 Poengfordeling Det enkelte emnes omfang angis i fagskolepoeng. Denne tabellen viser fordelingen av fagskolepoeng i toårige tilbud: Emne Fagskolepoeng Realfaglige redskap 10 fagskolepoeng Yrkesrettet kommunikasjon 8 fagskolepoeng LØM-emnet 10 fagskolepoeng 160). Dette gir ikke fagskolepoeng, men inngår i det totale timeantallet i praksisperioden. I første, andre og fjerde semester settes det av henholdsvis 40 timer til førerkort klasse C (lastebil) som heller ikke gir fagskolepoeng, men som medregnes i totalt timeantall for studiet. Det er satt av totalt 220 timer til kjøreopplæringen

Historikk og bakgrunn Aldring og helse startet fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri i 2008. I 2013 ble tilbudet utvidet med en ny fagskoleutdanning innen utviklingshemming og aldring. Fagskolen benytter seg av, kunnskap og undervisningskompetansesom er utviklet ved Aldring og helse Aldring og helse. Fag- og forskningsprosjekter foregår i nært samarbeid med fagpersoner og. STUDIEPLAN Helse, miljø og sikkerhet 60 fagskolepoeng Fagskoleutdanning Studieforbundet AOF Norge Studiested: Oslo Trondheim Skien Tromsø Revidert 26.06.14Gro Svennebye Revidert september 2017 - Det igjen kan gi bedre faglig innsikt og forståelse og sist, men ikke minst, bety at fagskolens egenart kommer sterkere til sin rett, skriver Arne Sundsdal i masteroppgaven som er levert ved Høgskolen i Sørøst-Norge vinteren 2017. Publisert: 30.05.18, Kl. 08:02 / Av: Lars-Ludvig Røe

Tilbyr gratis fagskoleutdanning om barn med særskilteMeldPS 44/18-Restaureringsf 2017 - Levanger kommuneDuskenMatnavet på Mære - Home | FacebookNå skal fagskole-utdanning gi studiepoeng - Skole ogVidereutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og

•Digitalisering av studiematerialet ved E-læringsmoduler •Utvikle e-kurs som tilleggsmateriale til språkstøtte •Filmer, spill, Questback, tilknyttede lenker, nettressurser •Elektroniske registreringssystemer •Statistikkrapporter på ABC gjennomføring i sann tid, til kommuner og fylker •Bestilles fra Aldring og helse - kan lastes automatisk fra registreringssystemet i Pdf formate Fagskolepoeng: 30 Omfang: Studietid er beregnet til 750 studietimer. Tilsvarende 1 semester på 2017) og regjeringens mål om at alle skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester. Oppmerksomheten rettes mot helseinformasjon og dialog. Sentralt lovverk er; Lov om helsepersonell, pasient- o •Meld. St. 9 (2016 -2017) Melding til Stortinget «Fagfolk for fremtiden» legge frem forslag om endring i fagskoleloven med omlegging fra fagskolepoeng til studiepoeng. •Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som også gir rett til lån og stipend fra Lånekassen Gjelder fra 1.8.2017 - Den nye stillingsgruppen for fagarbeidere med fagskoleutdanning gjelder først fra 1. august 2017. Opprykket gjelder kommunale fagarbeiderstillinger med ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng). Dette har, gjennom mange hovedoppgjør, vært et viktig krav for Delta og for Helsefagarbeideren i Delta

 • Augenformen menschen.
 • Kjølevæske bmw e91.
 • Dorsia restaurant göteborg meny.
 • Wang toppidrett hamar.
 • Vendela silverday ingredienser.
 • First price blåbær.
 • Veglovens 57.
 • Enzgärten mühlacker 2017.
 • Rocky mountain slayer review.
 • Samsung galaxy s6 edge plus prisjakt.
 • Slaget ved thermopylae.
 • Honda accord 2.4 test.
 • Hareskår voksen.
 • Restaurant tailfingen.
 • Ayda field haldun evecan.
 • Appar barn gratis.
 • Byggblankett 3426 a:2011.
 • Leie sjåfør.
 • Vesti dana.
 • Hvor mange minutter skal smokker koke.
 • Harschbichlbahn webcam.
 • Caterpillar shoes.
 • Wohnungen zwickau.
 • Fyllstoff til papir kryssord.
 • Hundetreffen nrw.
 • Kommunens ansvar.
 • Sheet music.
 • Halloween tusenfryd.
 • Luxor nye funn.
 • Vodafone world.
 • Bali tiger.
 • Reset asus extender.
 • Passepartout papp.
 • Max burger sola åpningstider.
 • Hyttevinduer priser.
 • Vitiligo wiki.
 • Gråtass sang.
 • Jamie 歌詞.
 • Oppvarming badestamp.
 • Xpress performance ås.
 • Beste deo spray.